MULTIMEDIA
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 50.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Lotte VAN STEENBERGHE
Referentie OCTOIN03K00001
 
Trefwoorden
Webdesign, webtechnologie, Rich Internet Applications, beeldverwerking, beeldbewerking, grafische technieken, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
De ontwikkeling van Rich Internet Applications, gebruik makend van verscheidene webtechnologieën, beeldverwerkingstechnologieën, met een correcte webdesign, webusability en webaccessibility.


Leerinhoud
Inleiding tot computer graphics (vector graphics, bitmapped images).
Beeldbewerking en -verwerking.
Webtechnologie
Web: usability &, design, accessibility.
Rich Internet Applications: Flex2 met ondersteunende scriptingtaal (ActionScript).
Server-side scripting (PHP en MySQL)
Alle items worden uitvoerig geïllustreerd met voorbeelden en begeleid geoefend.

Begincompetenties
Internettechnologie. Fundamenten OO programmeren. OO programmeren. Dynamische webapplicaties. Databanken.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: nieuwe webapplicatie oplossingen uitwerken, zodanig dat de opdrachtgever tevreden is.
        Indicatoren:
                - Kent gegevensverzameling en verwerking (afbeeldingen, databankgegevens) doen
                - Kan grafisch ontwerp, authoring, bruikbaarheid, toegankelijkheid doen.
                - Kan documenteren.
                - Kan testen.
Kerncompetentie 2: specifieke talen voor webapplicaties gebruiken en de technologiën voor ontwikkeling van een Rich Internet Applications en de technologiën voor grafische voorstellingen beheersen
        Indicatoren:
                - Kan een Rich Internet Application (presentatie + logica) ontwikkelen.
                - Kan het meerlagenmodel toepassen: presentatie, business layer, data access layer.
                - Kan beeldbewerking en -verwerking doen.
Algemene competentie: streven naar kwaliteitsvolle taakuitvoering zodanig dat het resultaat voldoet aan de eisen van de opdrachtgever
        Indicatoren:
                - Kan performant en functioneel handelen.
                - Levert oplossingen die gebruiksvriendeljk en flexibel zijn. (aanpasbaar, herbruikbaar en onderhoudbaar)
                - Houdt rekening met de opdrachtgever.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Slides en syllabus beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Tutorials op het internet (Flex, Php, MySQL, ...)
Softwarepakketten: Open source (Xampp, Wamp, EasyPhp, ...), Adobe Flex Builder.
Handboek: Web Design: A Complete Introduction, Nigel Chapman and Jenny Chapman, John Wiley & Sons, 2006.
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.

Studiekosten
Software: ongeveer 100,00 euro per jaar.
Boek: ongeveer 50,00 euro.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.
Sturen en coachen van studenten tijdens het Begeleid Zelfstandig Leren.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek
Begeleid Zelfstandig Leren
Geleide en individuele oefeningen met computer
Tijdens Begeleid Zelfstandig Leren werken de studenten projecten uit.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 50%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 50% + mondeling examen 50%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%


OP-leden