COMMUNICATIEVAARDIGHEDEN FRANS + ENGELS
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 15.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Engels en Frans
Titularis Sandra SUY
Referentie OCTOIN03A00008
 
Trefwoorden
Frans, Engels, Communicatie, Arbeidsmarkt, Sollicitatieprocedure, Telefoneren, Zakelijke Correspondentie, Meeting, IWETO-code: H360 - vreemde talenonderwijs

Doelstellingen
Training en vervolmaking van spreek- en luistervaardigheden en lees- en schrijfvaardigheden.
Efficiënt leren communiceren in het Frans en in het Engels.

Leerinhoud
Communicatieve aanpak met nodige aandacht voor de grammaticale onderbouw.
Verder toepassen van vakwoordenschat (informaticasector, toekomstig werkveld).
Zakelijke woordenschat gebruiken.
Communivatieve vaardigheden:
        - Bedrijfsgerichte mondelinge en schrifteljke communicatie zoals zakelijke correspondentie met speciale aandacht voor sollicitatie.
        - Presentatie.

Begincompetenties
Taalvaardigheid Frans en Engels I. Taalvaardigheid Frans en Engels II.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: uitgediepte kennis van Frans en Engels die volstaat om in een zakelijke omgeving doelmatig te functioneren
        Indicatoren:
                - De student beheerst voldoende de grammatica en woordenschat om doeltreffend te communiceren in het beroepenveld.
Kerncompetentie 2: interpersoonlijke relaties: de student kan op een correcte, duidelijke, gepaste manier zowel mondeling als schrifteljk communiceren
        Indicatoren:
                - De student past zich aan de situatie aan door een geschikt taalregister te kiezen.
                - De student kan zowel individueel als in groep doeltreffend functioneren.
Algemene competentie 1: omgaan met informatie: de student gaat op een effectieve manier om met informatie
        Indicatoren:
                - De student interpreteert bedrijfsgerichte informatie van het internet en in tijdschriften of boeken.
                - De student kan informatie verwerken tot een samenhangend geheel.
                - De student kan binnen een gegeven tijdsbestek een weergave van de informatie presenteren.
Algemene competentie 2: omgaan met taken: de student gaat op een professionele manier om met taken
        Indicatoren:
                - De student kan rekening houden bij de uitvoering van een taak met:
                        1. timing
                        2. infrastructuur
                        3. vorige taken/oplossingen, ...
                        4. evaluatievormen
                        5. evaluatiecriteria

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus Frans
Syllabus Engels

Studiekosten
Syllabus Frans ongeveer 3,00 euro
Syllabus Engels ongeveer 3,00 euro

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek
Klassikale oefening
Debat
Groepswerk (in kleine groepen)
Oefeningen
Simulatie
Persoonlijk werk - raadplegen van bronnen (Internet, pers, ...)
Raadplegen van referentiewerken (woordenboeken, grammatica's) om de eerder verworven kennis correct toe te passen.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM FRANS
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties: /
PARTIM ENGELS
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties: /
Tweede examenzittijd:
PARTIM FRANS
        taak 25% + mondeling examen 25%
PARTIM ENGELS
        mondeling examen 25% + schriftelijk examen 25%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM FRANS
        individuele opdracht 50%
PARTIM ENGELS
        individuele opdracht 50%
Tweede examenzittijd:
PARTIM FRANS
        individuele opdracht 50 %
PARTIM ENGELS
        schriftelijk examen 25% + mondeling examen 25%

De niet-geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10/20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over ieder partim waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde; zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.
Een partimcijfer wordt niet overgedragen naar een volgend academiejaar.


OP-leden