STAGES
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 337.5
Totale studietijd [D] 675.0
Studiepunten [E] 27
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Antonia PIERREUX
Referentie OCTOIN03A00007
 
Trefwoorden
Stage, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
- Efficiënt functioneren in een reële bedrijfsomgeving.
- Vakkennis in concrete werksituaties toepassen.
- Spontaan attitudes als zin voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, assertiviteit, samenwerking en doelgerichtheid aanwenden.

Leerinhoud
Afhankelijk van de stage-instelling.

Begincompetenties
Alle opleidingsonderdelen van het eerste, tweede en derde jaar.

Eindcompetenties
Kerncompetentie : concrete implementatie van vakkennis
        Indicatoren:
                - Kan zelfstandig de verworven kennis en vaardigheden in een reële bedrijfsomgeving toepassen.
Algemene competentie 1: samenwerken in een professioneel en multidisciplinair team
        Indicatoren:
                - Kan op een gepaste deontologisch verantwoorde manier communiceren en omgaan met collega's.
                - Kan rapporteren.
Algemene competentie 2: levenslang leren
        Indicatoren:
                - Werkt zich zelfstandig in in nieuwe materie, past ze toe en is in staat om ze over te brengen.
                - Zoekt actief naar feedback en doet er wat mee.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Afhankelijk van de stage-instelling.

Studiekosten
De kosten verbonden aan de stage zijn ten laste van de student.
De kosten verbonden aan de redactie en het kopiëren van het stageverslag en de scriptie zijn eveneens ten laste van de student.

Studiebegeleiding
- De stagecoördinator is belast met het organiseren van de stages.
- Een stagebegeleider (onderwijsinstelling) en een stagementor (stage-instelling) begeleiden de stage.
- Een scriptiecoördinator (onderwijsinstelling) begeleidt de student bij de redactie van de scriptie.

Onderwijsvormen
- Zelfstandig werk
- Teamwork
- Zelfstudie

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        voorbereidende fase 10%
        stage 40%
        stageverslag 15%
        scriptie 20%
        mondelinge presentatie van het stageverslag en de scriptie 15%
Tweede examenzittijd:
        voorbereidende fase 10% (blijft behouden uit de eerste examenzittijd)
        stage 40% (blijft behouden uit de eerste examenzittijd)
        stageverslag 15% (blijft behouden uit de eerste examenzittijd)
        scriptie 20%
        mondelinge presentatie van het stageverslag en de scriptie 15%

Examencontract
De student moet voor dit opleidingsonderdeel verplicht deelnemen aan de onderwijsactiviteiten, bijgevolg kan niet ingeschreven worden via examencontract.

OP-leden