KENNISINTENSIEVE TOEPASSINGEN
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Roland MAERIVOET
Referentie OCTOIN03A00005
 
Trefwoorden
artificiële intelligentie, computerwetenschappen, IWETO-code: P176 - Artificiële intelligentie, P170 - Computerwetenschappen

Doelstellingen
Bestuderen van problemen, technieken, modellen en oplossingen uit kennistechnologie.
Inzicht in de actuele stand van zaken.
Begrijpen van een eenvoudig op regels gebaseerd kennissysteem.
Het opzoeken, structureren en presenteren van materiaal in verband met een bepaald topic op voor de studenten begrijpelijk niveau.


Leerinhoud
Definitie en situering van artificiële intelligentie.
Kennissystemen: voorbeelden van historische en actuele kennissystemen.
Ontwikkeling van een kennissysteem.
Verschillende soorten kennissystemen.
Kennis en software-engineering.
Capita Selecta uit
        Machine learning
        Neurale Netwerken
        Genetische algoritmen en genetisch programmeren
        Datamining
        Software Agents
        Redeneren over ruimte, tijd en onzekerheid
        Business Intelligence.
        Fuzzy Logic
        Functioneel programmeren, Scheme
        Sementic Web, RDF
        Prolog

Begincompetenties


Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: Probleemoplossend denken
        Indicatoren:
                - implementatie van zoekalgoritmes
                - kennis van specifieke structuren en methoden uit de kennistechnologie
Kerncompetentie 2: ontwikkelen van intelligente systemen
        Indicatoren:
                - technieken voor classificatie- en clusteringproblemen
                - implementatie van machine learning technieken
Algemene competenties: verwerken en communiceren van informatie
        Indicatoren:
                - kan zich zelfstandig informeren over recente evoluties.
                - kan overleggen met specialisten over kennistechnologische problemen en oplossingen.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus
Boek: Introduction to Knowledge Systems - Mark Stefik, Morgan Kaufmann - Elsevier - ISBN 1 55860 166 x
Boek: Structure and Interpretation of Computer Programs - H. Abelson e.a. - MIT - ISBN 0 262 51087 1
Dr Scheme
Elektronische leeromgeving


Studiekosten
Boek ongeveer 60,00 euro
Syllabus ongeveer 5,00 euro

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek
Geleide oefeningen
Zelfstudie, opzoekingswerk
Groepswerk, groepspresentaties

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
        schrfitelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 50% + schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden