ICT-MANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Martine VAN DER WEEEN
Referentie OCTOIN03A00004
 
Trefwoorden
ICT, e-commerce, e-business, IWETO-code: P175 - Informatica, S180 - economische systemen, S190 - bedrijfsbeleid

Doelstellingen
De informatica student kennis en inzicht geven in het gebruik en de mogelijkheden van de informatica ten behoeve van de bedrijfsvoering.
De cursus helpt om in te zoemen op de sterktes en zwaktes van ICT-ondersteuning voor managementbeslissingen op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
Er wordt aandacht besteed aan de bredere context van ICT en aan de snelle evolutie in dit domein.

Leerinhoud
1. Fundamentele aspecten van IS
2. Business-toepassingen
3. e-business
4. ICT-managementsuitdagingen
5. Overzicht van ICT

Begincompetenties
Basiskennis bedrijfsorganisatie en ervaring met de totale uitwerking (analyse en programmeren) van een informaticaproject. Interesse in management en organisatie.
Geen specifieke voorkennis vereist.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: een kwaliteitsvolle redenering opbouwen, waarbij hij/zij rekening houdt met beroepsspecifieke inzichten en ervaringen
        Indicatoren:
                - Kent basisconcepten informatiesystemen.
                - Kent het gebruik en beheer van informatietechnologie ten behoeve van de bedrijfsvoering.
Kerncompetentie 2: rekening houden met de bedrijfseconomische context
        Indicatoren:
                - Kan systemen voor elektronische handel inschatten.
                - Kan systemen voor elektronisch zakendoen inschatten.
                - Kent bedrijfsinformatica - systemen (ERP, CERM, SCM, ...).
                - Kan de vereisten en specifieke beperkingen identificeren, interpreteren en evalueren.
Kerncompetentie 3: maatschappelijk verantwoord te handelen (ethisch, deontologisch en gewetensvol)
        Indicatoren:
                - Heeft kennis van ICT-ondersteuning voor managementbeslissingen op strategischh, tactisch en operationeel niveau.
                - Kan de nood aan beveiligingsbeheer, invloed van ethiek bij e-business evalueren.
                - Kan het gebruik van e-business technologie op wereldschaal inschatten.
Algemene competenties: inzicht hebben in het nemen van verantwoordelijkheden als manager
        Indicatoren:
                - Probleemanalyse: zowel het signaleren van problemen als het opsporen van mogeljke oorzaken.
                - Kan superviseren.
                - Organisatiesensitiviteit: onderkennen van invloed en gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op andere delen van de organisatie.
                - Organisatieloyaliteit: eigen gedrag in lijn brengen met het beleid, de behoeften, de prioriteiten en de doelen van de organisatie.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Leerboek ICT-toepassingen - James O'Brien - Academic Service - ISBN 90 395 2075 5

Ondersteunend lesmateriaal beschikbaar via de elektronische leeromgeving.

Studiekosten
Ongeveer 50,00 euro.
De kosten verbonden aan de deelname aan de excursie en seminaries zijn ten laste van de student.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek met case-studies.
Oefeningen en projecten uitwerken.
Verplichte bedrijfsbezoeken en/of uiteenzetting door gastsprekers uit de bedrijfswereld.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 70%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 30% + mondeling examen 70%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%


OP-leden