ANALYSE EN ONTWERP II
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 12.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Wilfried VAN DE VELDE
Referentie OCTOIN03A00002
 
Trefwoorden
Analyse, ontwerpen, design, Object oriëntatie, refactoring, persistentie, testen, applicatiearchitecturen, usability, bruikbaarheid, man-machine interface, Java, software ontwikkeling, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
De studenten verbreden hun kennis omtrent OO analyse en ontwerp naar domeinen die in de praktijk een hoge relevantie hebben: persistentie, refactoring, hergebruik, verschillende applicatiearchitecturen, testen van functionele en niet functionele vereisten.

Leerinhoud
- Mapping van design naar code
- Test driven ontwikkeling en refactoring
- Uitbreiding: use cases, SSD's en contracts
- Het ontwikkelingsproces
- Testen
- Applicatiearchitecturen
- Cases

Begincompetenties
Fundamenten van OO programmeren. Datamodellering en databanken. Fundamenten van OO ontwerpen. Analyse en ontwerp I.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: testen van software
        Indicatoren:
                - Begrijpt de verschillen tussen validatie testen en testen op fouten.
                - Begrijpt de principes van systeem testen en component testen.
Kerncompetentie 2: identificeren van vereisten
        Indicatoren:
                - Begrijpt waarom het beheer van vereisten noodzakelijk is.
Kerncompetentie 3: applicatiearchitecturen ontwerpen
        Indicatoren:
                - Kent architectuurmodellen voor verschillende klassen van applicatie software.
                - Kan verschillende applicatiearchitecturen vergelijken.
Algemene competenties: vereisten en specifieke beperkingen identificeren, interpreteren en evalueren
        Indicatoren:
                - Kan een haalbaarheidsstudie uitvoeren.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek:
Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design - Craig Larman - Prentice-Hall, 2005 - ISBN 0 13 148906 2

Aanbevolen literatuur:
Martin Fowler, Refactoring: Improving the Design of Existing Code, Addisson Wesley, ISBN 0201485672 Jun 1999, 464 pages
Kent Beck, Extreme Programming Explained, Addisson Wesley, ISBN 0201616416 Nov 2003, 190 pages
Alistor Cockburn, Writting Effective Use Cases, Addisson Wesley, ISBN 0201702258 Sep 2003, 270 pages

Studiekosten
Boek ongeveer 50,00 euro

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Interactieve, sterk op de student betrokken, directe communicatie waarin de student actief betrokken wordt bij het leerproces door beroep te doen op de inzichten die de student reeds heeft verworven. Gedurende de verplichte oefeningensessies op computer, past de student de theoretische concepten toe op praktische problemen en wordt de implementatie voorbereid die kan plaats hebben in Java. De lector is permanent beschikbaar om de student richting te geven.
Oefeningen worden in groep gemaakt en de samenwerking binnen de groep is een essentieel onderdeel van het project. Het opstellen van documentatie en presenteren van het project vormen het sluitstuk van de opleiding.
In Begeleid Zelfstandig Leren dienen de studenten zelfstandig taken uit te werken steunend op begrippen en methodes aangebracht tijdens de contacturen.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 70%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 30% + mondeling examen 70%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%


OP-leden