BESTURINGSSYSTEMEN EN NETWERKEN
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Pierre De Mey
Referentie OCTOIN02A00013
 
Trefwoorden
Besturingssystemen, Netwerken, Datacommunicatie, Network Operating Systems, Linux, Windows networking, IWETO-code: P175 - Informatica

Doelstellingen
Algemene theoretische begrippen i.v.m. operating systems en netwerken aanleren.
Via een multi-user network operating system de praktische werking bestuderen en oefenen.
Parate kennis verwerven omtrent een operating system en de netwerkaspecten hiervan.

Leerinhoud
Theoretische studie van computernetwerken.
Praktische studie van een multi-user Netwerk Operating System.

Begincompetenties
Computerarchitectuur.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kennis van computersystemen.
        Indicatoren:
                - Kan de problematiek van multi-user operating systemen uiteenzetten.
                - Kan de verschillende soorten besturingssystemen schematiseren.
Kerncompetentie 2: werking van applicaties met netwerken en protocols begrijpen
        Indicatoren:
                - Kan het gelaagd netwerkmodel becommentariëren.
                - Kan Netwerk Operating System commando's toepassen.
                - Kan netwerkanalyse programma's gebruiken en de resultaten becommentariëren.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Computernetwerken, James F. Kurose, Keith W. Ross, Pearson Educaton Benelux, ISBN 90 430 3986 5.
Digitale leeromgeving.
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.

Studiekosten
Ongeveer 50 euro

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
De leerinhoud wordt op twee, duidelijk te onderscheiden vormen aangeleerd:
        - Hoorcollege voor de theoretische studie van netwerken.
        - Oefeningen voor de studie van Netwerkbesturingssystemen en Netwerkconcepten.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 20%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 80%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 20% + mondeling examen 80%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%


OP-leden