PROJECTEN II
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 37.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 75.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Wilfried VAN DE VELDE
Referentie OCTOIN02A00011
 
Trefwoorden
Project - programma-ontwikkeling - programmeren - Java-ontwerpen, IWETO-code: P175- informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten:
- in teamverband te leren samenwerken
- vakoverschrijdend een project uit te werken
- zelfstandig informatie te leren opzoeken, verwerken en bestuderen
- de verworven kennis toe te passen
- de informatie nauwkeurig zowel schriftelijk als mondeling voor een bepaalde doelgroep te formuleren

Leerinhoud
Met een groepje studenten wordt één vakoverschrijdend project uitgewerkt. Naast een informaticaluik komt het taalluik ook aan bod.

Begincompetenties
Fundamenten van OO ontwerpen. Analyse en ontwerp I. Fundamenten van OO programmeren.
OO-programmeren. Datamodellering en databanken. Back-end programmeren. Front-end programmeren.
Besturingssystemen en netwerken.
Kennis van het niveau secundiar onderwijs voor de talen: basiskennis van de grammatica en van de vier vaardigheden van Nederlands, Frans en Engels.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: projectmanagement toepassen
        Indicatoren:
                - Kan een actie of een project opvolgen en evalueren.
                - Kan een projectplan opstellen.
                - Kan beschikbare informatiebronnen gericht raadplegen.
Kerncompetentie 2: systemen en subsystemen bouwen volgens ontwerp en ontwikkelde structuur
        Indicatoren:
                - Kan een iteratieplan opstellen
                - Kan een logische software architectuur opstellen.
                - Kan een logische software architectuur illustreren aan de hand van een package diagram.
Kerncompetentie 3: alleen en in teamverband informatie organiseren en nauwkeurig zowel schriftelijk als mondeling voor een bepaalde doelgroep formuleren.
        Indicatoren:
                - Kan doelgericht gebruik maken van diverse media om informatie te verzamelen, te organiseren en te verwerken.
                - Kan mondeling en schriftelijk communiceren in het Nederlands en minstens één vreemde taal .
                - Kan een reflectieverslag en een theroretisch verslag opstellen waarbij een correct taalgebruik wordt gehanteerd en de spelling in acht genomen.
                - Beheerst in belangrijke mate de vergadertechnieken.
Algemene competenties: eigen functioneren kritisch evalueren en bijsturen
        Indicatoren:
                - Werkt samen: draagt bij aan het gezamenlijk resultaat, ook wanneer de samenwerking een onderwerp betreft dat niet direct van persoonlijk belang is.
                - Gedraagt zich flexibel: verandert de eigen gedragsstijl indien zich problemen of kansen voordoen om een gesteld doel te bereiken.
                - Werkt precies en nauwkeurig
                - Neemt initiatief: begint uit zichzelf in plaats van passief af te wachten.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Gebruikte cursussen en handboeken van de betrokken opleidingsonderdelen.
Boeken en tijdschriften uit de bibliotheek.
Vakliteratuur te vinden op het internet.

Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.


Studiekosten
Geen

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.
Sturen en coachen van studenten tijdens het Begeleid Zelfstandig Leren.

Onderwijsvormen
Coaching per groep - regelmatig, op voorhand geplande progressmeetings met de diverse lectoren.

In het Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) dienen de studenten zelfstandig informatie op te zoeken, te bestuderen en te verwerken om het project tot een goed einde te brengen.

Evaluatievorm
De eindbeoordeling houdt niet alleen rekening met het eindprodukt, maar ook met de individuele inbreng, de presentatie, de houding tijdens het verloop van de projectwerking en de vorderingen gemaakt door de individuele student.
Indien de student geen overzetting bekomt naar de tweede zittijd, kan de student op de feedback een bijkomende taak vragen aan de lector. De presentatie en uitwerking ervan gebeurt tijdens de tweede zittijd op een vooraf afgesproken tijdstip.
De aanwezigheid van de studenten bij de afspraken is verplicht. De afwezigheid is controleerbaar daar de student bij elke afspraak een aanwezigheidslijst moet tekenen. In geval van afwezigheid om gegronde redenen of gevallen van overmacht (vb. ziekte) kunnen de gemiste afspraken ingehaald worden. De student dient in dit geval onmiddellijk na zijn afwezigheid persoonlijk contact op te nemen met de titularis.
De aanwezigheid bij de uiteenzetting van de projectwerking en bij de uiteenzetting van de eigenlijke projectopgave is verplicht.

Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 100%
        Periodegebonden evaluaties: /
Tweede examenzittijd:
        Taak 100%

Examencontract
De student moet voor dit opleidingsonderdeel verplicht deelnemen aan de onderwijsactiviteiten, bijgevolg kan niet ingeschreven worden via examencontract.

OP-leden