TAALVAARDIGHEID FRANS+ENGELS II
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 30.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Engels en Frans
Titularis Johan TRYPSTEEN
Referentie OCTOIN02A00010
 
Trefwoorden
Taalvaardigheid, Frans, Engels, communicatie, IWETO-code: H360 - vreemde talenonderwijs

Doelstellingen
De vier vaardigheden (luister-, lees-, spreek- en schrijfvaardigheid) worden verder ingeoefend, maar de klemtoon wordt, meer dan in het eerste jaar, gelegd op communicatievaardigheden voor praktische en zakelijke doeleinden. De studenten leren daarbij een juiste zinsbouw, nieuwe zinswendingen en een meer gevarieerde woordenschat hanteren.

Leerinhoud
- Woordenschat uit actuele teksten.
- Begrijpend lezen en bespreken van teksten.
- Voorbereiding van spreekoefeningen.
- Uitdieping van bepaalde grammaticale items.

Begincompetenties
Taalvaardigheid Frans + Engels I.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kennis van Frans en Engels die volstaat om doeltreffend te communiceren.
        Indicatoren:
                - De student bewijst dat hij de functionele grammatica en woordenschat beheerst.
Algemene competenties 1: omgaan met informatie
        Indicatoren:
                - De student interpreteert bedrijfsgerichte informatie.
                - De student kan informatie verwerken tot een samenhangend geheel.
                - De student kan binnen een gegeven tijdsbestek een weergave van de informatie presenteren.
Algemene competenties 2: interpersoonlijke relaties.
        Indicatoren:
                - De student kan op een correcte, duidelijke, gepaste manier zowel mondeling als schriftelijk communiceren.
Algemene competenties 3: omgaan met taken.
        Indicatoren:
                - De student kan rekening houden bij de uitvoering van een taak met:
                1. timing
                2. infrastructuur
                3. vorige taken/oplossingen
                4. evaluatievormen
                5. evaluatiecriteria


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus Taalvaardigheid Frans II
Syllabus Taalvaardigheid Engels II

Studiekosten
Syllabus ongeveer 7 euro

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek.
Werkcollege (oefeningen onder vorm van individueel en groepswerk).
Persoonlijk werk: zelfstandig opzoeken en raadplegen van bronnen (Internet, pers, ...)

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM FRANS
        Niet-periodegebonden evaluaties: 25%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 25%
PARTIM ENGELS
        Niet-periodegebonden evaluaties: 10%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 40%
Tweede examenzittijd:
PARTIM FRANS
        schriftelijk examen 25% + mondeling examen 25%
PARTIM ENGELS
        schriftelijk examen 50%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM FRANS
        schriftelijk examen 25% + individuele opdracht 25%
PARTIM ENGELS
        schriftelijk examen 40% + individuele opdracht 10%
Tweede examenzittijd:
PARTIM FRANS
        schriftelijk examen 25% + mondeling examen 25%
PARTIM ENGELS
        schriftelijk examen 50%

De niet-geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10/20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over ieder partim waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde; zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.
Een partimcijfer wordt niet overgedragen naar een volgend academiejaar.


OP-leden