TOEGEPASTE WISKUNDE II
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 30.0
Werkcollege [B] 20.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Roland MAERIVOET
Referentie OCTOIN02A00009
 
Trefwoorden
combinatoriek, logica, statistiek, IWETO-code: P110 - wiskundige logica, P160 - statistiek

Doelstellingen
- Het aanbrengen van allerhande teltechnieken.
- Een theoretische grondslag van de datastructuren.
- De student vertrouwd maken met eerste orde propositielogica en predikaatlogica als fundament van de informatica.
- Onderzoeken van statistisch materiaal, via kengetallen, grafieken, schatten en toetsen, maken van inferenties.
- Het oordeelkundig leren gebruiken van een wiskundesoftware.
- Zelfstandig leren verwerven van wiskundige kennis en technieken.


Leerinhoud
Discrete Wiskunde
- Combinatoriek
- Eerste Orde Logica
- Modulorekenen
- Grafen

Statistiek
- Beschrijvende Statistiek
- Kansrekening (kansdefinitie, kansvariabele, kansverdelingen)
- Statistische modelbouw
- Schattingsproblemen
- Hypothesetoetsen
- 2-dimensionale statistiek
- Gebruik van statistische software


Begincompetenties
Toegepaste Wiskunde I

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: gegevens structureren
        Indicatoren:
                - Kan sorteren, ordenen en groeperen.
                - Kan vraagstukken analyseren en oplossen.
Kerncompetentie 2: kennis van statistische analyse
        Indicatoren:
                - Kan statistische modellen herkennen
                - Kan hypothesetoetsen toepassen
Algemene competenties: logisch redeneren
        Indicatoren:
                - Kan propositie en predikatenlogica toepassen.
                - Kan een redenering vereenvoudigen.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
- Alice CD-rom
- Cursusmateriaal
- Elektronische leeromgeving
- AIM-server
- Statistische software

Studiekosten


Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek, oefeningen, werkcollege, opzoekwerk, zelfstudie.
In het Begeleid Zelfstandig Leren werken de studenten een opdracht uit met statisch analysepakket SAS.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 20%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 80%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 20% + schriftelijk examen 80%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden