BEDRIJFSMANAGEMENT
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 17.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Kathleen VAN LEMBERGEN
Referentie OCTOIN02A00008
 
Trefwoorden
Organisatie, bedrijfsbeleid, IWETO-code: S189 - oganisatiewetenschapen en S190 - bedrijfsbeleid

Doelstellingen
Het is de bedoeling dat de student enigszins vertrouwd raakt met het reilen en zeilen binnen de onderneming.
De student moet in staat zijn om bedrijfseconomische keuzes te kunnen maken en te analyseren.
De student moet in staat zijn om individueel na te denken en in groep samen te werken rond bedrijfseconomische vraagstukken.


Leerinhoud
De keuze van de ondernemingsvormen.
De organisatiestructuur van de onderneming.
De strategieformulering van de onderneming.
Planning en beslissingscriteria binnen de onderneming.
Het kostenaspect van de onderneming.
Commerciële organisatie.
Leiding geven en motiveren.


Begincompetenties
Management en bedrijfseconomie.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: inzicht verwerven in de kostenstructuur van een onderneming
        Indicatoren:
                - Kan verschillende investeringsprojecten vergelijken op rendement
                - Kan verschillende kostensoorten berekenen
Kerncompetentie 2: inzicht verwerven in het strategisch management
        Indicatoren:
                - Kan verschillende concurrentie-groeistrategieën benoemen
                - Kan klantgerichtheid binnen een markt beschrijven
Kerncompetentie 3: verschillende organisatievormen van een onderneming kunnen vergelijken
        Indicatoren:
                - Kan het managementproces beschrijven
                - Kan de verschillende leiderschapsstijlen vergelijken
                - Kan organisatiestructuren schematiseren
Algemene competenties: sociaal vaardigheid en samenwerkingsvermogen


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus en/of handboek

Studiekosten
Kosten van handboek en/of syllabus

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.
Sturen en coachen van studenten tijdens het Begeleid Zelfstandig Leren.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek met klassikale oefeningen.
Debat
Groepswerk
Begeleid zelfstandig leren

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 30% + schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden