OPERATIONEEL ONDERZOEK
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Roland MAERIVOET
Referentie OCTOIN02A00005
 
Trefwoorden
Operationeel onderzoek, IWETO-code:P160 - Operationeel onderzoek

Doelstellingen
Inzicht verwerven over en kunnen toepassen van de modelbouwcyclus.
Kunnen toepassen van basistechnieken.
Oordeelkundig gebruik van OR (operations research) software.
De nodige beslissingstechnieken en methodes bijbrengen met het doel de verschillende economische en managementproblemen dieper uit te werken en op te lossen, alsook de resultaten te analyseren en toe te passen.

Leerinhoud
Projectplanning
Lineaire Programmering
Beslissingsproblemen; speltheorie
Voorraad- en materiaalbeheer
Transportproblemen
Wachtsystemen


Begincompetenties
Toegepaste Wiskunde I. Toegepaste Wiskunde II.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: gegevens optimaliseren
        Indicatoren:
                - Kan de simplexmethode gebruiken.
                - Kan nxm spellen toepassen.
Kerncompetentie 2: informatiebehoeften vertalen
        Indicatoren:
                - Kan concepten en schema's hanteren.
                - Kan OR-technieken aanwenden.
Algemene competenties: modellen hanteren
        Indicatoren:
                - Kan grafisch en numeriek modelleren.
                - Kan resultaten interpreteren en besluiten trekken.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Alice-TI CD-rom
Cursus
Elektronische leeromgeving
AIM-server

Studiekosten
Geen

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.


Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek, oefeningen, werkcollege.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        Schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
         Individuele opdracht: 30%
         Schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        Schriftelijk examen 100%


OP-leden