ANALYSE EN ONTWERP I
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Wilfried VAN DE VELDE
Referentie OCTOIN02A00003
 
Trefwoorden
OO-analyse, OO design, UML, design patterns, UI, software ontwikkeling, IWETO-code: P175-Informatica

Doelstellingen
- Een volledige toepassing kunnen ontwikkelen uitgaande van de business case en de requirements. Het opstellen van een projectplanning, een praktisch design en het vastleggen van testschema's die nagaan of het systeem voldoet aan de vereisten.
- De bedrijfsdoelstelling begrijpen.
- De vereisten kunnen begrijpen.
- Testsenario's kunnen opstellen.
- Kennen en kunnen gebruiken bij analyse en ontwerp van design patterns.
- Een toepassing ontwikkelen met verschillende UI's voor eenzelfde probleem.
- Kunnen gebruiken van een CASE tool.
- De analyse en het ontwerp nauwkeurig kunnen documenteren (gebruikmakend van UML).
- De analyse en het ontwerp professioneel kunnen voorstellen.

Leerinhoud
OOA
- Interpreteren van de business case.
- Interpreteren van de requirements (vereisten) gebruikmakend van use cases.
- Opstellen van use case scenario's en systeem sequentiediagrammen.
- Opstellen conceptueel domein model.

OOD
- Opstellen van de architectuur voor het design object model.
- Ontwerpen van een gelaagd software model.
- Gebruiken van ontwerp patronen.
- Opstellen van interactie diagrammen.
- Opstellen van testcases.

Begincompetenties
Fundamenten van OO ontwerpen. Fundamenten van OO programmeren. Datamodellering en databanken.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: Analytisch en probleemoplossend denken gebruikmakend van het OO paradigma
Kerncompetentie 2: ontwerpen en implementeren van toepassingen
        Indicatoren:
                - Kan een design object opstellen.
                - Kan een gelaagd software model opstellen.
                - Kan ontwerppatronen gebruiken.
                - Kan testcases opstellen.
Kerncompetentie 2: kennis van middelen om de wensen van klanten om te zetten
        Indicatoren:
                - Kan vereisten begrijpen.
                - Kan een use case model interpreteren
                - Kan testscenario's maken.
                - Kan een conceptueel domein model opstellen.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek:
Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design - Craig Larman - Prentice-Hall, 2005 - ISBN 0 13 148906 2

Aanbevolen literatuur:
Design Patterns: Elements of reusable Object-Oriented Software - Gamma - Addison Wesley - ISBN 0 201 63361 2
Head First Design Pattens - Eric. Freeman & Elisabeth Freeman - O'Reilly - ISBN 0 596 00712 4

Studiekosten
Handboek ongeveer 60 euro

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek aangevuld met werkcolleges, waarbij de diverse technieken op eenvoudige voorbeelden worden toegepast.
Interactieve, sterk op de student betrokken, directe communicatie waarin de student actief betrokken wordt bij het leerproces door beroep te doen op de inzichten die de student reeds heeft verworven. Gedurende de verplichte oefeningensessies op computer, past de student de theoretische concepten toe op praktische problemen en wordt de implementatie voorbereid die kan plaats hebben in Java. De lector is permanent beschikbaar om de student richting te geven.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: /
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 100%
Tweede examenzittijd:
         mondeling examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
         mondeling examen 100%
Tweede examenzittijd:
         mondeling examen 100%


OP-leden