BACK-END PROGRAMMEREN
 
Wordt gegeven in 2de jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Antonia PIERREUX
Referentie OCTOIN02A00001
 
Trefwoorden
COBOL, programmeertaal, gestructureerd programmeren, IWETO-code: P175 - informatica

Doelstellingen
De studenten een basis van de huidige COBOL standaard aanleren zodanig dat zij gestructureerde COBOL programma's kunnen schrijven. Tevens moeten zij programma's kunnen lezen, aanpassen, testen.
Zelfwerkzaamheid is belangrijk.

Leerinhoud
- Inleiding
- Datatypes
- Basiselementen
- Tabellen
- Bestanden (sequentieel, geïndexeerd)
- Foutafhandeling
- Interprogram Communication


Begincompetenties
Fundamenten van OO ontwerpen. Fundamenten van OO programmeren. Datamodellering en databanken.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: ontwikkelen en implementeren van een gestructureerd programma in een procedurele taal
        Indicatoren:
                - Kan bestands- en recordbeschrijvingen bepalen en beschrijven
                - Kan de procedure op basis van de zelfgeschreven bestands- en recordbeschrijvingen schrijven
Kerncompetentie 2: aanpassen van een bestaand programma in een procedurele taal
        Indicatoren:
                - Kan een bestaand programma aanvullen/wijzigen
                - Kan bestaande bestands- en recordbeschrijvingen interpreteren
Kerncompetentie 3: verwerken van bestanden in een procedurele taal
        Indicatoren:
                - Kan in een programma 1 of meerdere records toevoegen en/of muteren.

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Aanbevolen lectuur:
        COBOL 2002 Ebbinckhuijsen - Samson - ISBN 90 44 007 297
        Cursus COBOL 85 - Chris Verkoulen - Academic Service - ISBN 90 6233 534 9
Nederlandstalige slides en aanvullende nota's die een samenvatting van de leerstof vormen.
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.

Studiekosten
Vrije keuze aanschaf boek en/of online nota's.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.

Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek met oefeningen, die klassikaal ontleed en uitgewerkt worden. Gedurende de wekelijkse oefeningensessies op computer, kunnen de studenten op eigen tempo een reeks oefenigen, die aansluiten bij de geziene leerstof, maken. De lector zal hierbij persoonlijke raadgevingen geven.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 30% + schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden