COMMUNICATIE IN IT
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 15.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Peter RAEMDONCK
Referentie OCTOIN01A00013
 
Trefwoorden
taalvaardigheid - Nederlands, IWETO-code: H540 - Nederlandse taal en letterkunde

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt dat de studenten efficiënt en effectief communiceren zowel in het beroepsleven, in het maatschappelijk leven als bij het studeren.


Leerinhoud
1. de analyse van een communicatieopdracht
2. het ontwerp van de boodschap
3. de formulering van de zakelijke boodschap


Begincompetenties
Voldoende basiskennis van het Standaardnederlands om de lessen te kunnen volgen.


Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: de studenten kunnen een communicatiesituatie analyseren (niveau: inleidend).
        Indicatoren:
                - Ze kennen de basisbegrippen uit de communicatietheorie
                - Ze kunnen het doel omschrijven/bepalen
                - Ze kunnen de (kenmerken van de) doelgroep omschrijven/bepalen
                - Ze kunnen het kanaal benoemen/kiezen
                - Ze kunnen het medium benoemen/kiezen
                - Ze kunnen de randvoorwaarden benoemen/achterhalen
Kerncompetentie 2: de studenten kunnen de structuur van een zakelijke brief vastleggen aan de hand van een vast vragend schema (niveau: inleidend)
        Indicatoren:
                - Ze kunnen informatie rubriceren en logisch ordenen
Kerncompetentie 3: de studenten kunnen een zakelijke boodschap correct, duidelijk, aantrekkelijk en gepast formuleren (niveau: inleidend)
        Indicatoren:
                - Ze kunnen een boodschap op tekst- en alineaniveau correct, duidelijk, aantrekkelijk en gepast formuleren
                - Ze kunnen een boodschap op zinsniveau correct, duidelijk, aantrekkelijk en gepast formuleren
                - Ze kunnen een boodschap op woordniveau correct, duidelijk, aantrekkelijk en gepast formuleren


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus Communicatie in IT

Studiekosten
Ongeveer 5 euro

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.


Onderwijsvormen
Colleges met klassikaal begeleide oefeningen.
Groepswerk.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 40%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 40% + schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden