PROJECTEN I
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 75.0
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Martine VAN AUDENRODE
Referentie OCTOIN01A00012
 
Trefwoorden
project - programma-ontwikkeling - programmeren - Java-ontwerpen, IWETO-code: P160 - Programmatie, P170 - Computerwetenschappen, P175 - Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten
- in teamverband te leren samenwerken
- vakoverschrijdend een project uit te werken
- zelfstandig informatie te leren opzoeken, verwerken en bestuderen
- de verworven kennis toe te passen
- de informatie nauwkeurig zowel schriftelijk als mondeling voor een bepaalde doelgroep te formuleren


Leerinhoud
Met een groepje studenten wordt één vakoverschrijdend project uitgewerkt. Naast een informaticaluik komt het taalluik ook aan bod.


Begincompetenties
Fundamenten van OO ontwerpen. Fundamenten van OO programmeren. Datamodellering en databanken.
Kennis van het niveau secundair onderwijs voor de talen: basiskennis van de grammatica en van de vier vaardigheden van Nederlands, Frans en Engels.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: oplossingen leren uitwerken voor deeltaken binnen een vakoverschrijdend project
        Indicatoren:
                - Gegevens leren organiseren
                - Het project splitsen in taken en deeltaken
                - Kan werken met een onwikkelingsomgeving
                - Kan compilatiefouten en logische fouten opsporen
                - Roept tijdig externe deskundigheid in
                - Kan documenteren
Kerncompetentie 2: de verworven kennis leren toepassen en uitbreiden
        Indicatoren:
                - Leert gegevens verzamelen
                - Kan de gepaste communicatietechnieken aanwenden
                - Leert mondeling en schriftelijk communiceren in het Nederlands en minstens in één vreemde taal
                - Kan een programma ontwerp maken
                - Kent databanksystemen om gegevens met toepassingen uit te wisselen
                - Gebruikt object georiënteerd programmeren op een correcte manier
Algemene competenties: Het eigen functioneren kritisch te evalueren en bij te sturen
        Indicatoren:
                - Kan coördineren met anderen
                - Kan opdrachten uitvoeren met doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidszin en stressbestendigheid
                - Kan plannen en organiseren
                - Kan ideeën ontwikkelen en evalueren


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Gebruikte cursussen en handboeken van de betrokken opleidingsonderdelen.
Boeken en tijdschriften uit de bibliotheek.
Vakliteratuur te vinden op het Internet.

Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.


Studiekosten
Geen


Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.
Sturen en coachen van studenten tijdens het Begeleid Zelfstandig Leren.


Onderwijsvormen
Coaching per groep - regelmatig, op voorhand geplande progressmeetings met de diverse lectoren.

In het Begeleid Zelfstandig Leren (BZL) dienen de studenten zelfstandig informatie op te zoeken, te bestuderen en te verwerken om het project tot een goed einde te brengen.


Evaluatievorm
De eindbeoordeling houdt niet alleen rekening met het eindprodukt, maar ook met de individuele inbreng, de presentatie, de houding tijdens het verloop van de projectwerking en de vorderingen gemaakt door de individuele student.
Indien de student geen overzetting bekomt naar de tweede zittijd, kan de student op de feedback een bijkomende taak vragen aan de lector. De presentatie en uitwerking ervan gebeurt tijdens de tweede zittijd op een vooraf afgesproken tijdstip.
De aanwezigheid van de studenten bij de afspraken is verplicht. De afwezigheid is controleerbaar daar de student bij elke afspraak een aanwezigheidslijst moet tekenen. In geval van afwezigheid om gegronde redenen of gevallen van overmacht (vb. ziekte) kunnen de gemiste afspraken ingehaald worden. De student dient in dit geval onmiddellijk na zijn afwezigheid persoonlijk contact op te nemen met de titularis.
De aanwezigheid bij de uiteenzetting van de projectwerking en bij de uiteenzetting van de eigenlijke projectopgave is verplicht.

Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 100%
        Periodegebonden evaluaties: /
Tweede examenzittijd:
         herwerken project 100%

Examencontract
De student moet voor dit opleidingsonderdeel verplicht deelnemen aan de onderwijsactiviteiten, bijgevolg kan niet ingeschreven worden via examencontract.

OP-leden