TAALVAARDIGHEID FRANS+ENGELS I
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 20.0
Werkcollege [B] 30.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Engels en Frans
Titularis Johan TRYPSTEEN
Referentie OCTOIN01A00011
 
Trefwoorden
Taalvaardigheid, Frans, Engels, communicatie, IWETO-code:H360-vreemde talenonderwijs, H460 Frans taal en letterkunde, H570-Engelse taal en letterkunde

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt het begrijpen, analyseren, samenvatten en kritisch benaderen van opleidingsgerichte en actuele lees- en luisterteksten. De student moet de inhoud ervan mondeling en schriftelijk precies en nauwkeurig kunnen weergeven, evenals de woordenschat eigen aan deze teksten kunnen toepassen en integreren.
De student moet zich correct en professioneel kunnen uitdrukken in bedrijfsgerichte situaties.
De student moet de grammatica actief kunnen toepassen en integreren.
De student maakt kennis met de informatiebronnen, met het oog op een zelfstandig gebruik in het tweede en het derde jaar van de opleiding.
De student verwerft relevante taalstructuren (grammatica, deels door zelfstudie) en woordenschat (algemeen en opleidingsgericht).


Leerinhoud
Communicatieve aanpak met herhaling en uitdieping van de grammaticale onderbouw.
Uitbreiden van basiswoordenschat en aanbrengen van vakterminologie (informatica, technologie).
Communicatieve vaardigheden:
        - e-mail bericht / fax opstellen
        - presentatie
Uitdiepen van de essentiële grammatica nodig voor het functioneren in de doeltaal.

Begincompetenties
Niveau secundair onderwijs: elementaire kennis van de woordenschat en spraakkunst en van de vier vaardigheden.


Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: basiskennis van Frans en Engels die volstaat om doeltreffend te communiceren
        Indicatoren:
                - De student bewijst dat hij de woordenschat en basisgrammatica beheerst
Kerncompetentie 2: interpersoonlijke relaties: de student kan op een correcte, duideljke, gepaste manier zowel mondeling als schrifteljk communiceren.
        Indicatoren:
                - De student leert zich aan te passen aan een situatie door een geschikt taalregister te kiezen
Algemene competenties: omgaan met informatie: de student gaat op een efficiënte en effectieve manier om met de hem aangereikte informatie.
        Indicatoren:
                - De student leert bedrijfsgerichte informatie interpreteren.
                - De student leert informatie verwerken tot een samenhangend geheel.
                - De student leert binnen een gegeven tijdsbestek een weergave van de informatie presenteren.
Algemene competenties 2: omgaan met taken: de student leert omgaan met taken op een professionele manier
        Indicatoren:
                - De student leert rekening houden bij de uitvoering van een taak met
                        1. timing
                        2. infrastructuur
                        3. vorige taken/oplossingen, ...
                        4. evaluatievormen
                        5. evaluatiecriteria

Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus Frans
Syllabus Engels en aanvullend recent tekstmateriaal met woordenschatnotities.


Studiekosten
Syllabus Frans 3,5 euro
Syllabus Engels 4 euro


Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.


Onderwijsvormen
1. Onderwijsleergesprek
2. Skimmen en skannen
3. Invuloefeningen en structurele oefeningen maken
4. Persoonlijk werk - raadplegen van bronnen (Internet, pers, ...)

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM FRANS
        Niet-periodegebonden evaluaties: 25%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 25%
PARTIM ENGELS
        Niet-periodegebonden evaluaties: /
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
PARTIM FRANS
        schriftelijk examen 25% + mondeling examen 25%
PARTIM ENGELS
        schriftelijk examen 50%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM FRANS
        individuele opdracht 25% + schriftelijk examen 25%
PARTIM ENGELS
        schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
PARTIM FRANS
        schriftelijk examen 25% + mondeling examen 25%
PARTIM ENGELS
        schriftelijk examen 50%

De niet-geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10/20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over ieder partim waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde; zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.
Een partimcijfer wordt niet overgedragen naar een volgend academiejaar.


OP-leden