ALGORITMEN
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Karine Van Driessche
Referentie OCTOIN01A00009
 
Trefwoorden
algoritmen, IWETO-code: P175-Informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt dat de studenten
- de principes van algoritmische analyse verwerven
- numerieke en andere vraagstukken in programmeerbare methoden omzetten
- inzicht verwerven in de verschillende datastructuren


Leerinhoud
- Iteratie en recursie
- Datastructuren (stacks, queues, lijsten)
- Sorteeralgoritmes
- Zoekalgoritmes
- Capita selecta numerieke methoden


Begincompetenties
De studenten moeten over een zekere vaardigheid van analytisch en probleemoplossend denken beschikken.
Fundamenten van OO ontwerpen. Toegepaste Wiskunde I.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kennis en efficiënt gebruik van datastructuren
        Indicatoren:
                - Heeft inzicht in stacks, queues en lijsten en het gebruik ervan
Kerncompetentie 2: kennis van bestaande oplossingtechnieken
        Indicatoren:
                - Heeft inzicht in en gebruikt bestaande zoek- en sorteeralgoritmes, numerieke algoritmen
                - Heeft inzicht in en gebruikt iteratie en recursie
Algemene competenties: efficiëntie van een algoritme evalueren
        Indicatoren:
                - Kan de uitvoeringstijd van een algoritme bepalen


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursusmateriaal beschikbaar via de elektronische leeromgeving.
Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop


Studiekosten


Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis gemeld worden en worden geremedieerd.
Sturen en coachen van studenten tijdens het Begeleid Zelfstandig Leren.


Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek met oefeningen.
In het Begeleid Zelfstandig Leren dienen de studenten zelfstandig een taak uit te werken steunend op begrippen en methodes aangebracht tijdens de contacturen.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 40%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 40% + schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden