TOEGEPASTE WISKUNDE I
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Roland MAERIVOET
Referentie OCTOIN01A00008
 
Trefwoorden
wiskunde - algebra - functies, IWETO-code: P110 - wiskunde logica, P120 - algebra, P130 - functies

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten volgende attitudes aan te leren:
- Het ontwikkelen van analytisch en synthetisch denkvermogen
- Het ontwikkelen van concentratie- en doorzettingsvermogen
- Het ontwikkelen van kritische zin en logisch denkvermogen
- Een basis verwerven van algebra, logica en analyse


Leerinhoud
Algebra van Boole

Lineaire algebra:
        - Matrices
        - Determinanten
        - Lineaire stelsels

Analyse:
        - Reële functies
        - Afgeleiden
        - Functieonderzoek
        - Integraal als oppervlakte


Begincompetenties
- Getallenverzamelingen: N, Z, Q, R
- Rekenen met breuken, machten en wortels
- Gebruik van een elektronisch rekentoestel
- Oplossen van eerste en tweede graadsvergelijkingen


Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: gegevens verwerken
        Indicatoren:
                - Kan nxm stelsels oplossen
                - Kan grafieken in praktische gevallen gebruiken
Kerncompetentie 2: probleemoplossend denken
        Indicatoren:
                - Begrijpt de axioma's en eigenschappen van de Boole algebra
                - Kan reële functies onderzoeken
Algemene competenties: handelen conform een regelgeving
        Indicatoren:
                - Zoekt doelgericht oplossingen
                - Kan concepten en notaties juist gebruiken


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
- Alice CD-rom
- Cursusmateriaal beschikbaar via de elektronische leeromgeving
- Elektronische leeromgeving
- AIM-server
- Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop


Studiekosten
Alice-CD wordt verspreid via de elektronische leeromgeving.

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.


Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek
Oefeningen


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 30% + schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden