DATAMODELLERING EN DATABANKEN
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Martine VAN AUDENRODE
Referentie OCTOIN01A00005
 
Trefwoorden
databanken (databases), datamodellen, data-analyse, Access, SQL, informatiesystemen, sleutel (unique key), referentiële integriteit, redundantie, normalisatie, IWETO-code: P175 - informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten een inzicht te geven in de ontwikkeling van informatiesystemen.
Kunnen gegevens verzamelen, registreren, klasseren:
        1. Informatie verzamelen uit een tekst of formulier
        2. Informatie organiseren:
         - opstellen van een informatiemodel op basis van een tekst
         - afleiden van een conceptueel datamodel uit een informatiemodel
         - omzetten van een conceptueel in een technisch datamodel
         - normaliseren
        3. Implementatie van een technisch datamodel
        4. Definiëren van schermen en rapporten voor een bestaande databank


Leerinhoud
- Inleiding tot databanken
- Onderdelen van een databanksysteem (tabellen, kolommen, queries, forms, rapporten, ...)
- Een voorbeeld : MS-Access
- Omzetten tekst of formulier naar informatiemodel ERD
- Omzetten naar een conceptueel relationeel datamodel
- Omzetten van een conceptueel in een technisch datamodel
- Normalisatie (t.e.m. 3e normaalvorm)
- Beginselen SQL
Alle items worden uitvoerig geïllustreerd met voorbeelden en begeleid geoefend.


Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.


Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: informatiebehoeften omzetten naar een relationeel model
        Indicatoren:
                - Kan een ERD opstellen aan de hand van tekst
                - Kan informatie structureren
                - Kan een ERD omzetten naar een relationeel datamodel
                - Kan een relationeel datamodel maken met behulp van normalisatietechniek
Kerncompetentie 2: implementeren van een relationeel datamodel in een databank
        Indicatoren:
                - Kan databankconcepten gebruiken
                - Kan een databank opbouwen
Algemene competenties: probleemoplossend denken
        Indicatoren:
                - Kan de gegevens voor een case analyseren
                - Kan een case uitwerken in een databank


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Databasesystemen voor de praktijk - Prof. Dr. J. Vandenbulcke - Kluwer - ISBN: 90.440-0147.7
Databases en Access 2003- les Korpershoek en Ben Groenendijk - Academic Service- ISBN 90-395-23630

Nederlandstalige slides beschikbaar via de elektronische leeromgeving


Studiekosten
Databases en Access 2003 : ongeveer 40 euro

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.


Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek.
Geleide en individuele oefeningen met computer.


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 25%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 75%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 25% + schriftelijk examen 75%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden