OO-PROGRAMMEREN
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Antonia PIERREUX
Referentie OCTOIN01A00003
 
Trefwoorden
Java, programmeren, programmeertaal, object-oriëntatie, IWETO-code: P 175 informatica

Doelstellingen
Uitdieping van de geziene leerstof in fundamenten OO-programmeren.
De nadruk ligt hierbij vooral op inputcontrole via exception handling, visueel programmeren (opzetten van GUI's) en stringverwerking.
De student moet in staat zijn om bestaande klassen te gebruiken.
De vaardigheden bijgebracht in dit opleidingsonderdeel, zal de student nodig hebben in opleidingsonderdelen die later in het programma voorkomen zoals Front-end programmeren, Back-end programmeren, ...

Leerinhoud
- Object georiënteerd programmeren
- String en karakters
- Exception handling
- Visueel programmeren

Begincompetenties
Fundamenten van OO ontwerpen. Fundamenten van OO programmeren.

Eindcompetenties
Kerncompetentie: een programma ontwikkelen waarin meerdere klassen met elkaar interageren
        Indicatoren:
                - Kan overerving en polymorfisme toepassen in Java
                - Kan exception handling inbouwen in Java
                - Kan strings verwerken in Java


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Java How To Program - 7th Edition - Deitel & Deitel - Prentice Hall - ISBN 013 2222205

Nederlandstalige slides, die een samenvatting van de leerstof vormen, beschikbaar via elektronische leeromgeving.

Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.


Studiekosten
Geen (boek reeds aangekocht voor Fundamenten OO-programmeren)


Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.


Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek met oefeningen, die klassikaal ontleed en uitgewerkt worden.
Gedurende de verplichte oefeningensessies op computer, kan de student op eigen tempo een reeks oefeningen, die aansluiten bij de geziene leerstof, maken.
De lector zal hierbij persoonlijke raadgevingen geven.
De student moet zijn programma's kunnen presenteren.


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
         individuele opdracht 30% + schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden