FUNDAMENTEN OO-PROGRAMMEREN
 
Wordt gegeven in 1st jaar professionele Bachelor in de toegepaste informatica
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Antonia PIERREUX
Referentie OCTOIN01A00002
 
Trefwoorden
Java, programmeren, programmeertaal, object-oriëntatie, IWETO-code: P175 - informatica

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel heeft als doel de studenten een eerste, doch grondige kennismaking met de objectgeoriënteerde programmeertaal Java te geven. De nadruk ligt hierbij vooral op het kunnen werken met klassen en objecten. Ook het kunnen gebruiken van de controlestructuren en het manipuleren van arrays.
Bibliotheken kunnen gebruiken (re-use), maar ook eigen methodes en klassen kunnen schrijven.

Leerinhoud
- Introductie - de begrippen klasse en object
- Kennismaken met applicaties
- Controlestructuren : sequentie, selectie, iteratie
- Methoden
- Arrays
- Object-based programmeren
- Inleiding tot visueel programmeren


Begincompetenties
Geen specifieke begincompetenties vereist.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: controlestructuren correct toepassen
        Indicatoren:
                - Kan de juiste conrolestructuur kiezen
                - Kan een correcte controlestructuur schrijven in Java
Kerncompetentie 2: arrays en methoden correct gebruiken
        Indicatoren:
                - Kan een methode definiëren in Java
                - Kan een methode aanroepen in Java
                - Kan arrays definiëren en gebruiken in Java
Kerncompetentie 3: de basisprincipes data abstractie en inkapseling van object georiënteerd programmeren toepassen
        Indicatoren:
                - Kan een klasse bouwen in Java rekening houdend met de basisprincipes van OO-programmeren


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Java How To Program - 7th Edition - Deitel & Deitel - Prentice Hall - ISBN 013 2222205

Nederlandstalige slides, die een samenvatting van de leerstof vormen, beschikbaar via de elektronische leeromgeving.

Voor dit opleidingsonderdeel gebruiken de studenten hun laptop.


Studiekosten
Ongeveer 75 euro

Studiebegeleiding
Individuele leerproblemen kunnen altijd aan de titularis worden gemeld en worden geremedieerd.


Onderwijsvormen
Onderwijsleergesprek met oefeningen, die klassikaal ontleed en uitgewerkt worden. Gedurende de wekelijkse oefeningensessies op computer, kan de student op eigen tempo een reeks oefeningen, die aansluiten bij de geziene leerstof, maken. De lector zal hierbij persoonlijke raadgevingen geven.
De student moet zijn programma's kunnen presenteren.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 30% + schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden