INITIATIE SPAANS II
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Bedrijfsvertaler-tolk
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Bedrijfsvertaler-tolk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands en Spaans
Titularis Grietje DE GRAEVE
Referentie OCOMGA03K00008
 
Trefwoorden
Initiatie Spaans II, IWETO-code h490

Doelstellingen
De studenten zijn in staat om dagdagelijkse taalgebruiksituaties te begrijpen. Zij kunnen behandelde teksten herformuleren en in een nieuwe tekst op elementair niveau de ontwikkeling van de gedachtegang volgen.
Zij kunnen een eenvoudige (zakelijke) brief en mail opstellen en zakelijke correspondentie en eenvoudige documenten met behulp van een woordenboek begrijpen.
Zij kunnen eenvoudige conversaties van praktische aard voeren.


Leerinhoud
De grammaticale, lexicale en culturele basis wordt uitgebreid.
Principes van de Spaanse handelscommunicatie.


Begincompetenties
Eindcompetenties van Initiatie Spaans I

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kennis en toepassing van de grammatica, woordenschat en socioculturele context
        Indicatoren:
                - kan behandelde teksten herformuleren in het Spaans;
                - kan de relevante informatie uit een document of tekst halen en interpreteren met behulp van een (elektronisch) woordenboek;
                - kan een eenvoudige conversatie voeren.
Kerncompetentie 2: kennis en toepassing van de mondelinge en schriftelijke zakelijke communicatie
        Indicatoren:
                - kan eenvoudige Spaanse mails, brieven en zakelijke documenten vertalen en synthetiseren;
                - kan eenvoudige mails en brieven in het Spaans opstellen;
                - kan een elementair telefoongesprek voeren.
Algemene competenties: algemeen bedrijfsgerichte vaardigheden en attitudes
        Indicatoren:
                - kan telefoonberichten noteren en doorgeven;
                - heeft oog voor interculturele verschillen.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Fotokopieën

Studiekosten
Fotokopieën 0,03 euro per blad

Studiebegeleiding
Spreekuren

Onderwijsvormen
College met klassikale oefeningen


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties:
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 70% + mondeling examen 30%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 70% + mondeling examen 30%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 70% + mondeling examen 30%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 70% + mondeling examen 30%


OP-leden