ITALIAANS II
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Bedrijfsvertaler-tolk
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Bedrijfsvertaler-tolk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Italiaans en Nederlands
Titularis Bruno BEVERNAEGIE
Referentie OCOMGA03K00007
 
Trefwoorden
Italiaans, IWETO-code:

Doelstellingen
Op het einde van het jaar zijn de studenten in staat om alledaags taalgebruikssituaties te begrijpen. Bovendien kunnen zij een behandelde tekst met een acceptabele uitspraak oplezen, en in een nieuwe tekst op elementair niveau, de ontwikkeling van een gedachtegang volgen.
Zij kunnen eenvoudige, in bestudeerd taalmateriaal gestelde teksten (verhalende en informatieve teksten, dialogen) reproduceren, en slagen er tevens in om eenvoudige conversaties van praktische aard te voeren, met aandacht voor de correcte uitspraak en intonatie.
Ten slotte zijn de studenten in staat om de behandelde woorden correct te schrijven. Met behulp van de bestudeerde woordenschat of aan de hand van afbeeldingen of sleutelwoorden, kunnen zij een korte tekst neerschrijven. Zij slagen er ook in om schriftelijk en kort eenvoudige vragen over behandelde teksten te beantwoorden.


Leerinhoud
De basiswoordenschat over een beperkt aantal semantische velden wordt verder aangevuld en uitgebreid.
De klemtoon blijft liggen op praktische woordenschatverwerving, met als communicatieve doelen o.a. vragen naar vervoer, vragen naar de weg, de weg wijzen, plaats en richting aangeven, zich verontschuldigen, vertellen over woonplaats en werk, inlichtingen vragen over trein-, tram- en busverbindingen, een kaartje kopen, hulp aanbieden, spreken over vakantie, iemand aanraden iets (niet) te doen, plaats en tijd aanduiden, wensen uiten, inkopen doen, om iets vragen, zeggen dat je iets wel/niet leuk vindt, vergelijken, een tegengestelde mening uiten, aangeven dat men (nog) niet weet te kiezen, spreken over het weer, een voorstel of een uitnodiging doen, een voorstel of uitnodiging aannemen of aanslaan, een afspraak maken, verloop van een dag beschrijven, naar iets vragen in de apotheek, aangeven wat men mankeert, enz...

De studenten zijn bovendien in staat om volgende leerinhouden actief te beheersen en correct in de praktijk toe te passen:

-        gebruik van enkele courante voorzetsels
-        de regelmatige werkwoorden in de passato prossimo
-        de meest frequente onregelmatige werkwoorden in de passato prossimo
-        de persoonlijke voornaamwoorden (i pronomi semplici-ripasso-CI/NE)
-        de bezittelijke voornaamwoorden.

Begincompetenties
Eindcompetenties Italiaans I


Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kennis en toepassing van de grammatica, woordenschat en socioculturele context
        Indicatoren:
                - kan behandelde teksten herformuleren;
                - kan de relevante informatie uit een document of tekst halen met behulp van een (elektronisch) woordenboek;
                - kan een eenvoudige conversatie van praktische aard voeren.
Kerncompetentie 2: kennis en toepassing van de mondelinge en schriftelijke zakelijke communicatie
        Indicatoren:
                - kan eenvoudige Italiaanse mails of brieven in het Nederlands synthetiseren;
                - kan eenvoudige mails en brieven in het Italiaans opstellen;
                - kan een elementair telefoongesprek voeren.
Algemene competenties: algemeen bedrijfsgerichte vaardigheden en attitudes
        Indicatoren:
                - kan telefoonberichten noteren en doorgeven.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus

Studiekosten
Syllabus: 0,03 euro per blad;
Vertalend zakwoordenboek Nederlands-Italiaans/Italiaans-Nederlands: aankoop facultatief


Studiebegeleiding
Eén remediëringsmoment per semester, indien nodig (spreekuur) tussentijdse toets(en) in het kader van de niet-periodegebonden evaluatie.


Onderwijsvormen
Hoorcollege, college met klassikale oefeningen, interactief leergesprek, begeleide oefeningen, spelen en simulaties.


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 10%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 80%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 80% + mondeling examen 20%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 70% + mondeling examen 30%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 70% + mondeling examen 30%


OP-leden