PERSONEELSBELEID EN SOCIAAL RECHT
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Bedrijfsvertaler-tolk
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Bedrijfsvertaler-tolk
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau inleidend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Greta DECREM
Referentie OCOMGA03K00006
 
Trefwoorden
Personeelsbeleid, Sociaal Recht, IWETO-code s143

Doelstellingen
Kennis en inzicht verwerven in sociale wetgeving en personeelsbeleid.
Inzicht in rechten en plichten als toekomstige werknemer.
Theorie in eenvoudige praktische situaties kunnen toepassen.


Leerinhoud
Sociale wetgeving
- Bronnen van de sociale wetgeving, inzonderheid het belang van de C.A.O.
- De arbeidsovereenkomsten: kenmerken, aangaan, soorten, schorsingen, einde.
- Enkele topics uit de arbeidsreglementering
- Sociale zekerheid: structuur, bijdrageregeling, overzicht van de verschillende takken.

Personeelsbeleid
- Wat is HRM ?
- Werving en selectie
- Onthaal en introductie werknemers
- Enkele beginselen rond training en vorming, functioneringsgesprek en beoordeling


Begincompetenties
Eindcompetenties Management, partim Bedrijfsmanagement


Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: basiskennis van en inzicht in personeelsmanagement
        Indicatoren:
                - heeft kennis van de wervingsmogelijkheden, de selectiecriteria en de introductie van personeel;
                - heeft kennis van de verschillende motivatieprikkels;
                - heeft kennis en inzicht in de soorten arbeidsovereenkomsten;
                - heeft kennis en inzicht in de oorzaken bij einde van de arbeidsovereenkomst.
Kerncompetentie 2: basiskennis van en inzicht in sociale wetgeving
        Indicatoren:
                - heeft kennis van de bronnen van sociaal recht;
                - kan de soorten arbeidsovereenkomsten onderscheiden en verklaren;
                - heeft kennis van en inzicht in de oorzaken van schorsing van de arbeidsovereenkomst;
                - heeft kennis van en inzicht in de mogelijke oorzaken van einde van het contract;
                - heeft kennis van de basisbeginselen van de arbeidsreglementering;
                - heeft kennis van en inzicht in het sociaal zekerheidssysteem;
                - kan de sociale wetgeving juist interpreteren, verklaren en correct toepassen in concrete situaties.
Algemene competenties: omgaan met informatie
        Indicatoren:
                - kan uit de veelheid aan complexe sociale wetgeving de juiste informatie halen om in een concreet geval tot een oplossing te komen;
                - kan informatie begrijpen en juist interpreteren zodat deze correct kan worden toegepast in concrete gevallen;
                - kan de verworven informatie verwerken (analyseren, interpreteren, toepassen) binnen een gegeven tijdsbestek.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Praktisch sociaal recht, F. D'Hertefelt en L. Laureysens, uitg. De Boeck
Internet
Aantekeningen en kopieën m.b.t. het personeelsbeleid


Studiekosten
Handboek
Fotokopieën 0,03 euro per blad.

Studiebegeleiding
De studenten kunnen steeds bij de vaklector terecht voor vragen en begeleiding.

Onderwijsvormen
Hoorcollege, leergesprekken, oefeningen.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties:
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden