DUITS III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
Hoorcollege [A] 15.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Duits en Nederlands
Titularis Linda VERBIST
Referentie OCOMGA03K00001
 
Trefwoorden
IWETO-code :h530

Doelstellingen
Aan het einde van je studie moet je professioneel kunnen functioneren binnen een Duitstalige omgeving.
Je moet in staat zijn in correct Duits te communiceren, zowel in niet-gebonden als in beroepsgerichte situaties.
Je bent in staat diverse vormen van schriftelijke en mondelinge communicatie te begrijpen en kort weer te geven.
Je kan ook aan de hand van tekstbouwplannen (productief) of tekstbouwstenen (reproductief) zakelijke teksten (o.m. brieven, rapporten) opstellen
.

Leerinhoud
Uitdiepen van grammatica en woordenschat
Teksten en audiovisueel materiaal
Taaloefeningen (woordenschat-grammatica)
Zakelijke communicatie (telefoon, fax, e-mail, brieven, vergaderingen)

Begincompetenties
Eindcompetenties Duits II

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kennis en toepassing van de grammatica, woordenschat en socioculturele context
        Indicatoren:
                - kan de juiste terminologische en syntactische vorm selecteren en gebruiken;
                - kan teksten en documenten analyseren, synthetiseren en commentariëren in het Duits;
                - kan zich schriftelijk correct uitdrukken .
Algemene competenties: algemeen bedrijfsgerichte vaardigheden en attitudes
        Indicatoren:
                - heeft zin voor volledigheid en nauwkeurigheid;
                - is zich bewust van de noodzaak om zijn kennis voortdurend te actualiseren;
                - kent de courante economische, financiële en handelstermen.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus

Studiekosten
Fotokopieën 0,03 euro per blad.

Studiebegeleiding
Remediëring tijdens de les

Onderwijsvormen
Projectwerk
Schriftelijke en mondelinge oefeningen (individuele en groepsopdrachten)
Begeleid zelfstandig leren, zakelijke communicatie (opstellen en vertalen van brieven, brieffragmenten)

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
Periodegebonden evaluaties :schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 70% + mondeling examen 30%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden