STAGES
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 450.0
Totale studietijd [D] 600.0
Studiepunten [E] 24
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Daniele SEPTEMBER
Referentie OCOMGA03A00009
 
Trefwoorden
Stages

Doelstellingen
-Efficiënt functioneren op het werkveld.
-Vak- en talenkennis in concrete werksituaties toepassen.
-Mondelinge en/of schriftelijke kennis van minstens één vreemde taal toepassen en verruimen.


Leerinhoud
Afhankelijk van de stage-instelling: de leerinhouden worden gedefinieerd in de taakomschrijving. Het uitwerken en redigeren van een eindwerk dat nauw aansluit bij de opleiding en het werkveld.


Begincompetenties
Alle eerder verworven eindcompetenties.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: vermogen om op een efficiënte, verantwoordelijke en correcte wijze een beroepsdoelstelling te realiseren.
        Indicatoren:
                - kan afspraken regelen en respecteren;
                - kan efficiënt en coherent contacten leggen en afhandelen;
                - kan beslissingen nemen en deze argumenteren.
Kerncompetentie 2: analyse, synthese, evaluatie en presentatie van het eigen functioneren
        Indicatoren:
                - kan het eigen functioneren analyseren en op een kritische wijze evalueren;
                - kan argumenteren;
                - kan efficiënt ideeën, ervaringen en oplossingen presenteren in het Nederlands en in ten minste één vreemde taal.
Algemene competenties: algemeen bedrijfsgerichte vaardigheden en attitudes
        Indicatoren:
                - heeft verantwoordelijkheidszin en kan discreet omgaan met informatie;
                - kan oplossingsstrategieën toepassen en heeft zin voor initiatief;
                - kan teamgericht werken;
                - kan kritisch, efficiënt en projectmatig werken;
                - kan zich aanpassen aan de bedrijfscultuur.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Afhankelijk van de stage-instelling


Studiekosten
De eventuele kosten verbonden aan de stage zijn ten laste van de student. De stage wordt niet bezoldigd.
De kosten verbonden aan de redactie en het kopiëren van het eindwerk zijn eveneens ten laste van de student.


Studiebegeleiding
De stagecoördinator, een stagebegeleider (onderwijsinstelling) en een stagementor (stage-instelling) begeleiden en evalueren de stage.

Onderwijsvormen
-Zelfstandig werk
-Teamwork
-Zelfstudie
-Case-study


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        voorbereidende fase 15%
        stage 35%
        stageverslag 25%
        mondelinge presentatie 25%
Tweede examenzittijd:
        voorbereidende fase 15% (blijft behouden uit de eerste examenzittijd)
        stage 35% (blijft behouden uit de eerste examenzittijd)
        stageverslag 25%
        mondelinge presentatie 25%

Examencontract
De student moet voor dit opleidingsonderdeel verplicht deelnemen aan de onderwijsactiviteiten, bijgevolg kan niet ingeschreven worden via examencontract

OP-leden