PROJECTEN III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal NL,Frans,Engels,Spaans/Duits
Titularis Linda VERBIST
Referentie OCOMGA03A00008
 
Trefwoorden
Project

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt de student autonoom en oplossingsgericht te leren werken op het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar.

Leerinhoud
Het uitwerken van een voor het domein relevante probleemstelling.

Begincompetenties
Eindcompetenties van Nederlands II , Frans II , Engels Taaltraining II, Frans Taaltraining II, Engels II, Spaans of Duits II, Spaans of Duits Taaltraining II, Informaticatoepassingen II, Projecten II.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: analyse en uitwerking van een voor het werkveld of opleiding relevante probleemstelling
        Indicatoren:
                - kan oplossingsgericht en autonoom werken;
                - kan een probleemstelling op een gestructureerde manier uitwerken en schriftelijk presenteren.
Algemene competenties: algemeen bedrijfsgerichte vaardigheden en attitudes
        Indicatoren:
                - kan de tekstopmaak verzorgen;
                - heeft zin voor correct taalgebruik.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Projectschema


Studiekosten
De kosten verbonden aan de redactie en het kopiëren van het project zijn ten laste van de student.

Studiebegeleiding
De projectleider begeleidt en evalueert het project.

Onderwijsvormen
Individueel werk, case study.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 100% taak
        Periodegebonden evaluaties: /
Tweede examenzittijd:
        taak 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
Taak 100% Tweede examenzittijd:
Taak 100%

OP-leden