INFORMATICATOEPASSINGEN III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
Hoorcollege [A] 15.0
Werkcollege [B] 35.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Harry DE MAN
Referentie OCOMGA03A00007
 
Trefwoorden
Informatica, informaticatoepassingen, rekenblad, gegevensbeheer, desktop publishing, webdesign, geïntegreerde pakketten, IWETO-code: p175

Doelstellingen
Met behulp van MS Excel draaitabellen kunnen opstellen
In de databasebeheertoepassing een eenvoudige database kunnen ontwerpen.
De meest courante html-codes kennen om een eenvoudige website te kunnen opmaken en om html-codes te kunnen bewerken/aanvullen in een webdesignprogramma.
De basistechnieken beheersen om te kunnen werken met een DTP-programma (momenteel Adobe PageMaker 7.0) teneinde dit opmaakprogramma later doeltreffend te kunnen gebruiken.
De basistechnieken van MS Frontpage beheersen om dit webdesignprogramma doeltreffend te kunnen gebruiken.


Leerinhoud
Rekenblad: draaitabellen opstellen en opmaken.
Databasebeheer: opbouw van een database door het ontwerp van tabellen, het leggen van relaties, het ontwerp van verschillende queries, het ontwerp en gebruik van formulieren en rapporten.
HTML: basiselementen, tekst opmaken, werken met kleuren, afbeeldingen en animaties, hyperlinks, tabellen, lijsten, werken met frames, Cascading Style Sheets.

Begincompetenties
Eindcompetenties van het opleidingsonderdeel Informaticatoepassingen II, m.n. tekstverwerking en rekenblad .

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: werkt vlot met Excel
        Indicatoren:
                - kan draaitabellen opstellen en opmaken;
Kerncompetentie 2: kan vlot werken met een Microsoft Access database.
        Indicatoren:
                - kan tabellen ontwerpen en aanpassen en relaties leggen tussen deze tabellen, gegevens importeren en exporteren;
                - kan selectiequery's, statistische en actiequery's ontwerpen en aanpassen;
                - kan formulieren ontwerpen en een bestaand formulier aanpassen;
                - kan rapporten ontwerpen en een bestaand rapport aanpassen.
Kerncompetentie 3: moet een internetsite kunnen maken
        Indicatoren:
                - kan een eenvoudige website opbouwen en maakt daarbij gebruik van een webeditor en html-codes;
                - gebruikt daarvoor tekstopmaak, kleuren, afbeeldingen en animaties;
                - kan hyperlinks creëren, tabellen invoegen, lijsten maken, frames gebruiken en cascading style sheets maken en gebruiken;
                - kan een website uploaden.
Algemene competenties:
        Indicatoren: moet de basistechnieken beheersen om te kunnen werken met een dtp-programma;
                - kan pagina's opmaken, tekst invoeren en opmaken;
                - kan werken met kolommen en het lay-outraster;
                - kan illustraties en tekeningen invoeren;
                - kan de tekstverwerkingsfuncties van het programma gebruiken;
                - heeft kennis van het gebruik van kleur en kan kleuren toepassen in een publicatie;
                - kan werken met pagina's en spreads.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek MS Access XP
Pc
Syllabus informaticatoepassingen III, Betty Bauwens


Studiekosten
Syllabus Infotoepassingen III: 6,50 €
Handboek MS Access XP - ISBN 90 455 0204 6 : ± 14,00 €

Studiebegeleiding
Controle van de door de studenten gevolgde werkwijze
Regelmatig verwerken van de leerstof stimuleren


Onderwijsvormen
Leergesprek
Geleide en individueel op te lossen oefeningen met computer
Zelfstandig leren onder begeleiding van de lector


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties:
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden