MANAGEMENT VAN HET SECRETARIAAT II
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
Hoorcollege [A] 10.0
Werkcollege [B] 15.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis An VERBRUGGE
Referentie OCOMGA03A00006
 
Trefwoorden
Organisatie, Management, Secretariaat, IWETO-code: s189

Doelstellingen
De bedoeling is dat de student kennis en vaardigheden aanleert en attitudes ontwikkelt die nodig zijn voor de latere beroepsuitoefening. Als voorbereiding op de praktijk, ontwikkelt hij/zij kritische zin en zin voor nauwkeurigheid voor eigen werk, zowel naar vormgeving als naar inhoud. Hij/zij weet hoe een nieuwe medewerker wordt gerekruteerd en welke taken er in dit proces voor de managementassistant zijn weggelegd. Hij/zij weet hoe je personen en groepen van personen ontvangt, hoe je contacten met de pers onderhoudt, welke basisdocumentatie je bijhoudt, hoe je vergaderingen, diners en andere activiteiten voorbereidt en organiseert. De taken die behoren tot het domein van het vergaderen, de ontvangst en het rekruteren moet hij/zij in meerdere talen kunnen uitvoeren. Die taken moeten op tijd uitgevoerd worden (timemanagement) ook als de deadline kortbij is (stressmanagement).
Op het einde van de opleiding moet de student ervan bewust zijn dat het domein waarin hij/zij zal worden tewerkgesteld aan steeds sneller wordende veranderingen onderhevig is. Het permanent volgen van de actualiteit en permanente vorming is een 'must'. Het leren werken in teamverband komt aan bod in een groepsopdracht.

Leerinhoud
-Ontvangst
-Vergaderen
-Rekrutering


Begincompetenties
Eindcompetenties Management van het Secretariaat I

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kennis uitdiepen van het management van het secretariaat
        Indicatoren:
                - kan de logistieke ondersteuningsmogelijkheden en vereisten van een zakelijke samenkomst omschrijven
                - kent de omgangsvormen en beschikbare middelen in diverse communicatiesituaties;
                - past correcte omgangsvormen toe;
                 -past de regels van de etiquette en de huisstijl (Bin-normen) toe;
                - kan de secretariële taken bij het rekruteringsproces omschrijven;
                - kan omschrijven wat de organisatie van vergaderingen, diners en andere activiteiten inhoudt.
Kerncompetentie 2: kan op een efficiënte en effectieve manier deze verworven kennis toepassen in opdrachten
        Indicatoren:
                - kan de taken die behoren tot het domein van het vergaderen, de ontvangst en het rekruteren in meerdere talen uitvoeren;
                - kan op een correcte manier omgaan met informatie;
                - kan op een efficiënte manier via multimedia en pc informatie opzoeken, verzamelen, verwerken en ondersteunen;
                - kan de gegevens en/of concepten in een pc inbrengen;
                - kan de informaticapakketten toepassen;
                - voert de taken accuraat en nauwkeurig uit en heeft oog voor details;
                - kan taken die zich daartoe lenen op een creatieve manier uitwerken;
                - kan de taken op tijd uitvoeren (timemanagement) ook als de deadline kortbij is (stressmanagement);
                - kijkt kritisch naar uitgevoerde opdrachten.
Algemene competenties: kan bewust omgaan met de evolutie van het eigen vakgebied
        Indicatoren:
                - volgt de actualiteit en de evolutie van het eigen vakgebied permanent op.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
PC
Syllabus Management van het Secretariaat III - Betty Bauwens
Brochure BIN-normen voor efficiënte communicatie, Licap (aangekocht in 1 Office Management).

Studiekosten
Syllabus: 0,03 euro per blad.

Studiebegeleiding
Vrije consultatie
Controle van de door de studenten gevolgde werkwijze
Regelmatig verwerken van de leerstof stimuleren


Onderwijsvormen
Hoorcollege, werkcollege, leergesprek, klassikaal geleide oefeningen, groepsopdracht, begeleid zelfstandig leren.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 50% + schriftelijk examen 50%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden