ENGELS TAALTRAINING III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands en Engels
Titularis Beatrix VAN VLIERDEN
Referentie OCOMGA03A00005
 
Trefwoorden
IWETO-code : h 360

Doelstellingen
Verdere training en vervolmaking van spreek- en luistervaardigheden, van lees- en schrijfvaardigheden in het Engels

Leerinhoud
Studie en bespreking van actuele, zakelijke of beroepsgerichte documenten (teksten, audiovisueel materiaal en/of andere), als uitgangspunt voor mondelinge communicatie en het oefenen van schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid.
Uitbreiding naar taal en vorm gehanteerd bij schriftelijke zakelijke communicatie.

Begincompetenties
Eindcompetenties Engels Taaltraining II

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: praktische schriftelijke en mondelinge kennis van het Engels
        Indicatoren:
                - beheerst de grammaticale structuren en past ze correct toe in algemene en beroepsgerichte communicatieve contexten;
                - beheerst de woordenschat en de specifieke zakelijke terminologie in beroepsgerichte situaties.
Kerncompetentie 2: omgaan met algemene Engelstalige informatie
        Indicatoren:
                - kan algemene en economische Engelstalige teksten lezen en hoofdzaken bepalen;
                - kan algemene en economische Engelstalige teksten beluisteren en de hoofdzaken bepalen;
                - kan Engelstalige informatie uit algemene en economische teksten verwerken en ze op een gestructureerde manier weergeven;
                - kan binnen een gegeven tijdsbestek deze informatie zo exact mogelijk weergeven.
Kerncompetentie 3: communicatie in het Engels
        Indicatoren:
                - kan gegevens en ideeën mondeling en schriftelijk correct overbrengen met de juiste taalstructuur en terminologie;
                - kan in zijn mondelinge en schriftelijke boodschappen het gepaste taalregister gebruiken.
Algemene competenties: efficiënt omgaan met de opgelegde taken
        Indicatoren:
                - kan een gegeven probleem definiëren en begrijpen;
                - benadrukt bij het verwerken van de opgelegde taken de zin voor kwaliteit, nauwgezetheid en volledigheid;
                - kan in team werken.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus met oefeningen (vertalingen, invuloefeningen, vragen)
Eventueel handboek.

Studiekosten
Syllabus - maximum 10 euro

Studiebegeleiding
Zoals voorzien door het Departement

Onderwijsvormen
Interactieve onderwijsvorm - individuele opdrachten en groepswerk- ondersteunend gebruik van talenpracticum en/of computer
Begeleid zelfstandig leren.


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 70 %
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        mondeling examen 100%
Tweede examenzittijd:
        mondeling examen 100%


OP-leden