ENGELS III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
Hoorcollege [A] 15.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands en Engels
Titularis Sabine MOENSSENS
Referentie OCOMGA03A00004
 
Trefwoorden
IWETO-code : H 360

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel heeft een verdere uitdieping van de praktische communicatieve taalvaardigheden tot doel.
Zowel schriftelijk als mondeling taalgebruik staan centraal.

Leerinhoud
Vooral lees- en schrijfvaardigheden worden geïntegreerd ingeoefend tijdens de lessen.
Aan de hand van zakelijke teksten wordt de woordenschat uitgebreid en inzicht in de bedrijfswereld bijgebracht.
Verder gaat de aandacht naar vertaaloefeningen, vergaderen en notuleren, rapporteren en zakelijke correspondentie. Diverse briefsoorten worden behandeld. Telkens wordt stilgestaan bij de juiste woordkeuze en een passende structuur.


Begincompetenties
Eindcompetenties Engels II

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: praktische schriftelijke en mondelinge kennis van het Engels
        Indicatoren:
                - beheerst de grammatica en past de grammaticale structuren vlot toe;
                - beheerst de woordenschat en de specifieke zakelijke terminologie in bedrijfsgebonden en beroepsgerichte situaties.
Kerncompetentie 2: omgaan met algemene Engelstalige informatie
        Indicatoren:
                - kan zowel mondeling als schriftelijk rapporteren over Engelstalige bedrijfsgebonden en economische informatie.
Kerncompetentie 3: communicatie in het Engels
        Indicatoren:
                - kan interne en externe communicatie mondeling en schriftelijk overbrengen.
Algemene competenties: efficiënt omgaan met de opgelegde taken
        Indicatoren:
                - benadrukt bij het verwerken van de opgelegde taken de zin voor kwaliteit, nauwgezetheid en volledigheid.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursusmateriaal

Studiekosten
Syllabus :0,03 euro per blad. English at work : 25 euro.

Studiebegeleiding
Begeleide zelfstudie.

Onderwijsvormen
Interactieve onderwijsvormen
Individueel werk en groepswerk
Begeleide zelfstudie
Gebruik van elektronische hulpmiddelen
Projectmatig onderwijs rond competiegerichte activiteiten


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 45%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 55%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden