FRANS TAALTRAINING III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands en Frans
Titularis Kathleen Duyck
Referentie OCOMGA03A00003
 
Trefwoorden
IWETO-code : h360

Doelstellingen
Verdere training en vervolmaking van spreek- en luistervaardigheden, van lees- en schrijfvaardigheden in het Frans.


Leerinhoud
Studie en bespreking van actuele, zakelijke en beroepsgerichte documenten (teksten, audiovisueel materiaal en/of andere), als uitgangspunt voor mondelinge communicatie en het oefenen van schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid.
Uitbreiding naar taal en vorm gehanteerd bij schriftelijke zakelijke communicatie.

Begincompetenties
Eindcompetenties Frans taaltraining II.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: praktische schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans
        Indicatoren:
                - beheerst de grammaticale structuren en past ze correct toe in algemene en beroepsgerichte communicatieve contexten;
                - beheerst de woordenschat en de specifieke zakelijke terminologie in beroepsgerichte situaties.
Kerncompetentie 2: omgaan met algemene Franstalige informatie
        Indicatoren:
                - kan algemene en economische Franstalige teksten lezen en hoofdzaken bepalen;
                - kan algemene en economische Franstalige teksten beluisteren en de hoofdzaken bepalen;
                - kan Franstalige informatie uit algemene en economische teksten verwerken en ze op een gestuctureerde manier weergeven;
                - kan binnen een gegeven tijdsbestek deze informatie zo exact mogelijk weergegeven.
Kerncompetentie 3: communicatie in het Frans
        Indicatoren:
                - kan gegevens en ideeën mondeling en schriftelijk correct overbrengen met de juiste taalstructuur en terminologie;
                - kan in zijn mondelinge en schriftelijke boodschappen het gepaste taalregister gebruiken.
Algemene competenties: efficiënt omgaan met de opgelegde taken
        Indicatoren:
                - kan een gegeven probleem definiëren en begrijpen;
                - benadrukt bij het verwerken van de opgelegde taken de zin voor kwaliteit, nauwgezetheid en volledigheid;
                - kan in team werken.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Cursus met oefeningen (vertalingen, invuloefeningen, vragen)

Studiekosten
Syllabus: 0,03 euro per blad.

Studiebegeleiding
Zoals voorzien door het Departement.

Onderwijsvormen
Interactieve onderwijsvorm - individuele opdrachten en groepswerk - ondersteunend gebruik van
talenpracticum en/of computer - begeleid zelfstandig leren.
Sollicitatietraining.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: mondeling examen 70 %
Tweede examenzittijd:
        Mondeling examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        Mondeling examen 100%
Tweede examenzittijd:
        Mondeling examen 100%


OP-leden