FRANS III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
Hoorcollege [A] 15.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands en Frans
Titularis Grietje DE GRAEVE
Referentie OCOMGA03A00002
 
Trefwoorden
IWETO-code :H 360

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel heeft een verdere uitdieping van de praktische communicatieve taalvaardigheden tot doel.
Zowel mondeling als schriftelijk taalgebruik staan centraal.

Leerinhoud
Vooral lees- en schrijfvaardigheden worden geïntegreerd ingeoefend tijdens de lessen.
Aan de hand van zakelijke teksten wordt de woordenschat uitgebreid en inzicht in de bedrijfswereld bijgebracht.
Verder gaat de aandacht naar vertaaloefeningen, vergaderen en notuleren, rapporteren en zakelijke correspondentie.
Diverse briefsoorten worden behandeld.
Telkens wordt stilgestaan bij de juiste woordkeuze en een passende structuur.


Begincompetenties
Eindcompetenties Frans II

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: praktische schriftelijke en mondelinge kennis van het Frans
        Indicatoren:
                - beheerst de grammatica en past de grammaticale structuren vlot toe;
                - beheerst de woordenschat en de specifieke zakelijke terminologie in beroepsgerichte situaties.
Kerncompetentie 2: omgaan met algemene Franstalige informatie
        Indicatoren:
                - kan zowel mondeling als schriftelijk rapporteren over Franstalige bedrijfsgebonden en economische informatie.
Kerncompetentie 3: communicatie in het Frans
        Indicatoren:
                - kan interne en externe communicatie mondeling en schriftelijk overbrengen.
Algemene competenties: efficiënt omgaan met de opgelegde taken
        Indicatoren:
                - benadrukt bij het verwerken van de opgelegde taken de zin voor kwaliteit, nauwgezetheid en volledigheid.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus

Studiekosten
Fotkopieën 0,03 euro per blad.

Studiebegeleiding
Zoals georganiseerd door het Departement

Onderwijsvormen
Interactieve onderwijsvorm, zelfstandig werk, groepswerk, dialoog.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 45%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 55%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden