NEDERLANDS III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
3de jaar professionele Bachelor in het office management - afstudeerrichting: Management Assistant
Hoorcollege [A] 15.0
Werkcollege [B] 10.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Tony JACOBS
Referentie OCOMGA03A00001
 
Trefwoorden
IWETO - code :h 540

Doelstellingen
De competenties die je op het gebied van communicatiestrategieën en formuleervaardigheid verworven hebt, vervolmaken en toepassen in diverse communicatiesituaties die je als afgestudeerde van de afstudeerrichting Management assistant en als toekomstige beroepsbeoefenaar kunt verwachten.

Leerinhoud
Mondelinge communicatie:
- Oefenen van gesprekstechnieken, o.a. sollicitatie- en baliegesprekken.
- Argumenteren.
- Presenteren.
- Hanteren van conflicten.
- Toepassen van vergaderprocedures.

Schriftelijke communicatie:
- Informatieve boodschappen.
- Persuasieve boodschappen waaronder directieve boodschappen, zoals verkoopbrief en sollicitatiemailing.
- Verdere aandacht voor spelling en taalzorg.

Begincompetenties
Eindcompetenties Nederlands II.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: Als beginnende beroepsbeoefenaar de interne en externe communicatie zowel schriftelijk als mondeling op een effectieve en efficiënte manier in Standaardnederlands kunnen behandelen.
        Indicatoren:
                - kan efficiënt en effectief rapporteren en notuleren;
                - kan efficiënt en effectief telefoneren, vergaderen, dialogeren, baliegesprekken voeren, overleggen, presentaties houden;
                - kan folders en informatieve en persuasieve boodschappen opstellen;
                - kan efficiënt en effectief solliciteren.
Kerncompetentie 2: omgaan met conflicten in het werkveld
        Indicatoren:
                - heeft kennis van onderhandelingstechnieken;
                - kan onderhandelingstechnieken toepassen bij opdrachten;
                - kan argumenteren en tegenargumenteren.
Algemene competenties: op een professionele manier omgaan met taken
        Indicatoren:
                - kan problemen onderkennen;
                - kan taken efficiënt plannen en werkt resultaatgericht;
                - kan de opgelegde taken met zin voor kwaliteit, nauwgezetheid en volledigheid uitvoeren
                - heeft de nodige zelfsturende vaardigheden om taken naar behoren uit te voeren.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek Tekstvaardig - Tekstgids Baert-De Witte, Van in, ISBN 90-306-3498-7, aangekocht in tweede jaar.
Syllabus
Diverse andere bronnen.

Studiekosten
Syllabus 4euro

Studiebegeleiding
Individuele remediëring na afspraak

Onderwijsvormen
Leergesprek, colleges met oefeningen, groepswerk, simulatie, zelfstudie, vakoverschrijdende sollicitatietraining.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 50 %
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 50 %
Tweede examenzittijd:
        Schriftelijk examen 50 % + mondeling examen 50 %

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        Individuele opdracht 50 % + schriftelijk examen 50 %
Tweede examenzittijd:
        Schriftelijk examen 50 % + mondeling examen 50 %


OP-leden