INTERNATIONALE MARKETING
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Regine DESMET
Referentie OCBMGM01A00021
 
Trefwoorden
Internationale marketing, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
 • De nodige (algemeen theoretische én specifieke, praktische) kennis verwerven rond de werking van de internationale handel en de plaats van België hierin.
 • De nodige competenties verwerven om op internationaal niveau producten/diensten te commercialiseren.


Leerinhoud
Het internationaliseringsproces
 1. De internationale omgeving (de economische, demografische, politiek-juridische, culturele, technologische omgeving en religie)
 2. Al dan niet naar het buitenland?
 3. Welke markt betreden of in welke partijen actief blijven? (marktbepaling, analysetechnieken in het kader van de marktselectie, markconcentratie of –spreiding, verschillende planningsmodellen)
 4. Marktinformatie en marktonderzoek
 5. Op welke manier de markt betreden?
 6. Organisatorische opzet
De uitbouw van een internationaal marketingprogramma
 1. Product (productdefiniëring, productstrategie, productassortiment, productmarktonderzoek)
 2. Prijs
 3. Promotie (inleiding “think global, act local”, de communicatieinstrumenten, promotiemarktonderzoek)
 4. Distributie (inleiding, beïnvloedende omgevingsfactoren, structuur van de distributiekanalen, overige managementtopics m.b.t. distributie)
 5. Personeel (inleiding, de “reizende sales: marketing of technische medewerker”, de expatriat)


Begincompetenties
Marketingstrategie

Eindcompetenties
 1. Interpreteren, analyseren en evalueren van de internationale omgeving (politiek, economisch, demografisch, cultureel en technologisch)

 2. Interpreteren, analyseren en evalueren van de marketingmix in een internationale context

 3. Algemene competenties
  • Omgaan met informatie
   Indicatoren:
   • verzamelt de gevraagde informatie
   • herkent en signaleert belangrijke informatie in een informatierijke omgeving
   • verwerkt gestructureerde informatie binnen een gegeven tijdsbestek
   • verwerkt informatie volgens gegeven richtlijnen
   • verifieert informatie en ontdekt mogelijke tekorten of fouten
   • verwerkt informatie tot rapporten voor anderen
   • identificeert opportuniteiten: heeft oog voor politieke, maatschappelijke en andere externe opportuniteiten en bedreigingen die zich voordoen, begrijpt ze en speelt er op in.
   • doorgrondt nieuwe wetgeving en procedures met het oog op het doorgeven van de kern van de laatste evoluties binnen dit vakdomein
   • onderzoekt de verkregen informatie kritisch en vraagt extra informatie wanneer nodig
   • legt verbanden tussen gegevens
  • Omgaan met taken
   Indicatoren:
   • laat betrokkenheid met de eigen taak zien
   • komt gemaakte afspraken na
   • handelt creatief en innovatief
  • Interpersoonlijke relaties – teamworking
   Indicatoren:
   • bevordert teamspirit door samenwerking en betrokkenheid van de teamleden te stimuleren
   • zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken
   • vraagt door bij onduidelijkheden om de boodschap zo goed mogelijk te begrijpen


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
 • Cursus en/ of handboek;
 • Kopieën;
 • Handouts gastspreker(s);
 • Eigen nota's van de spreekbeurten.


Studiekosten
Cursusmateriaal tegen de gangbare kostprijs bepaald door de hogeschool
Handboek tegen marktprijs.

Studiebegeleiding
De studenten kunnen met hun vragen bij de lector terecht.

Onderwijsvormen
 • Onderwijsleergesprek;
 • Hoorcolleges;
 • Groepsopdracht;
 • Gastspreker.


Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract
 • Eerste examenzittijd: 20% permanente evaluatie en 80% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 20% individuele opdracht en 80% schriftelijk examen

Diplomacontract - Creditcontract
 • Eerste examenzittijd: 20% individuele opdracht en 80% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 20% individuele opdracht en 80% schriftelijk examen


OP-leden