ENGELS
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis  
Referentie OCBMGM01A00020
 
Trefwoorden
Engels, IWETO-code: H570 Engelse taal en letterkunde

Doelstellingen
De studenten breiden hun mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden uit in communicatiesituaties eigen aan het beroepsveld. De klemtoon ligt op het mondeling en schriftelijk kunnen parafraseren en interpreteren van vakliteratuur.

Leerinhoud
 1. Recente vakliteratuur
 2. Vakterminologie
 3. Schriftelijk verslag
 4. Bedrijfsgerichte gesprekken
 5. Mondelinge presentaties
 6. Grammatica


Begincompetenties
Vereiste basiscompetenties in de vier vaardigheden, zoals die in het eerste jaar werden aangeleerd.
Elementaire bedrijfsgerichte woordenschat en communicatietechnieken.

Eindcompetenties
 1. Vlotte beheersing van het Engels in marketinggerichte situaties
  Indicatoren:
  • gebruikt de juiste grammaticale structuren
  • kan vakliteratuur begrijpen, parafraseren, samenvatten, uitleggen en toepassen op de marketingomgeving waarin hij functioneert
  • kent en kan marketingterminologie toepassen om op een adequate manier te functioneren in een marketingomgeving
 2. Mondelinge presentaties in het Engels voorbereiden en geven
  Indicatoren:
  • kan gegevens mondeling correct overbrengen op een gestructureerde manier, ondersteund door aangepaste non-verbale communicatie
  • brengt de boodschap in een voor “native speaker” begrijpelijke taal
  • kan vakjargon aan een niet-specialist vlot en correct uitleggen in zijn presentatie
 3. Omgaan met informatie
  Indicatoren:
  • kan informatie efficiënt opzoeken, skimmen en selecteren
  • kan informatie verwerken tot een samenhangend geheel
  • kan binnen een tijdsbestek een zo juist mogelijke weergave van de informatie adequaat presenteren
  • kan informatie op een aan het doelpubliek aangepaste wijze visueel weergeven


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek: The Strategy and Tactics of Pricing, T.Nagle, Prentice Hall en /of syllabus.

Studiekosten
Syllabus: tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de hogeschool. Boek tegen de gangbare marktprijs.


Studiebegeleiding
Begeleid zelfstandig leren
Studievoortganggesprekken

Onderwijsvormen
 • Leergesprek
 • Begeleide oefeningen
 • Zelfstudieopdracht
 • Groepswerk
 • Indien mogelijk, interdisciplinaire samenwerking


Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract
 • Eerste examenzittijd: 50% permanente evaluatie en 50% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 50% mondeling examen en 50% schriftelijk examen

Examencontract
 • Eerste examenzittijd: 50% mondeling examen en 50% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 50% mondeling examen en 50% schriftelijk examen


OP-leden