FRANS
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 100.0
Studiepunten [E] 4
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Jurgen COPPENS
Referentie OCBMGM01A00019
 
Trefwoorden
Frans, IWETO-code: H460 Franse taal en letterkunde

Doelstellingen
 • Teksten en documenten in verband met marketingaspecten kunnen analyseren, commentariëren en synthetiseren, evenals de woordenschat eigen aan deze teksten leren beheersen.
 • Inzicht in en accurate toepassing van het Franse taalsysteem in diverse taal- en vakgebonden situaties.


Leerinhoud
 • Studie van authentieke teksten i.v.m. marketing:
  • lezen, begrijpen, synthetiseren en herformuleren van betrokken teksten.
  • vaardigheidsoefeningen in marketingcontext als toepassing van de opgedane kennissen.
 • Zelfstudie van beroepsgericht marketinglexicon
 • Presentatie van een marketingitem


Begincompetenties
 • eindcompetenties verworven in de opleidingsonderdelen Frans I en Beroepsgerichte taaltraining: Frans I
 • communicatieve ingesteldheid


Eindcompetenties
 1. Goede Franse taalkennis (begrijpen, verwerken en herformuleren van marketinggerichte teksten)
  Indicatoren:
  • beheerst goed de algemene woordenschat
  • beheerst voldoende de specifiek vakgerichte woordenschat
  • kan teksten interpreteren en synthetiseren
  • kan ideeën en begrippen in een correct taalgebruik formuleren
 2. Opzoeken van en creatief omgaan met informatie.
  Indicatoren:
  • kan informatie efficiënt opzoeken, vinden en behandelen m.h.o. op presentaties
  • kan daarbij doeltreffend gebruik maken van informatiebronnen zoals het Internet, Franstalige dagbladen en tijdschriften
  • kan uiteenlopende standpunten m.b.t. de gevonden informatie met elkaar confronteren, de mogelijke tekorten ontdekken en eventueel aanvullen.
  • kan de gevonden informatie verwerken tot een samenhangend geheel
 3. Omgaan met taken
  Indicatoren:
  • kan inzicht verwerven in een probleemstelling
  • kan zelfstandig zijn werk plannen en correct en systematisch uitvoeren
  • respecteert deadlines
  • efficiënt gebruik van begeleiding
 4. Interpersoonlijke relaties
  Indicatoren:
  • kan verbaal vlot en gestructureerd in het Frans communiceren met zijn medestudenten
  • maakt gebruik van een contextueel gebonden taalgebruik
  • kan doeltreffend in team werken


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
syllabus; internet.

Studiekosten
syllabus tegen de gangbare fotokopieprijs

Studiebegeleiding
zelfstudiebegeleiding tijdens het academiejaar, feedback bij permanente evaluatie en examen.

Onderwijsvormen
leergesprek (vraag en antwoord), werkcollege (oefeningen onder de vorm van individueel en groepswerk), begeleid zelfstandig leren (BZL).

Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract
 • Eerste examentijd: 20% permanente evaluatie en 80% mondeling examen
 • Tweede examentijd: 20% schriftelijk examen en 80% mondeling examen.

Examencontract
 • Eerste examentijd: 20% individuele opdracht en 80% mondeling examen
 • Tweede examentijd: 20% schriftelijk examen en 80% mondeling examen.


OP-leden