MARKETINGPROJECT
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 150.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Regine DESMET
Referentie OCBMGM01A00018
 
Trefwoorden
Marketingproject, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
Bij dit opleidingsonderdeel is het de bedoeling om de nadruk te leggen op de implementatie van een marketinganalyse en de uitwerking van een strategisch marketingplan, met andere woorden, het is een integrale marketingoefening, waarbij de verschillende componenten aan bod komen. Het betreft een groepswerk dat vakoverschrijdend wordt beoordeeld en begeleid.

Leerinhoud
Partim: Strategische analyse en implementatie van een marketingplan

alle studenten
De opdracht bestaat uit een strategische analyse van een bestaande organisatie. De studenten verzamelen zowel op basis van desk als field research (luik marktonderzoek) informatie in verband met de interne en externe omgeving (markt, doelgroep, klanten, concurrentie). Aan de hand van de verzamelde gegevens worden mogelijke probleemgebieden op strategisch vlak gedefinieerd. Vervolgens stellen de studenten met deze informatie een strategisch marketingplan op. Dit strategisch plan omvat naast de reeds uitgevoerde strategische analyse, ook een aantal concrete voorstellen in verband met de strategiekeuze en de implementatie ervan naar de verschillende marketingmix elementen, aangevuld met een kostenanalyse. De studenten gebruiken dit strategisch plan als basis om in functie van de in de keuzevakken weerhouden “P” de analyse verder te vervolledigen. Ook de bespreking van de gebruikte middelen en de budgettaire gevolgen behoren tot de opdracht.

studenten studiepakket communicatie
Op basis van een analyse van het communicatiegebeuren van de betrokken organisatie (alsook van de concurrenten van deze organisatie) tot een voorstel van communicatieplan komen. Dit behelst ook het kunnen ontwikkelen van een geïntegreerd mediaplan, dit in overeenstemming met de gekozen communicatiedoelgroep(en) en -doelstelling(en) en de budgettaire behoefte / mogelijkheden. De lector kan ervoor opteren om een creatief luik toe te voegen. In dit geval wordt er gewerkt met studenten uit de grafische richting (Academie Hogeschool Gent).

studenten studiepakket verkoop en inkoopmanagement
Op een gestructureerde wijze het verkoopbeleid in een bepaalde markt of voor een bepaalde account in kaart brengen en vervolgens verschillende planningsactiviteiten voor het komende verkoopseizoen uitwerken.
Concreet gaat het om: evalueren van eigen lopende verkoopactiviteiten en die van de concurrenten, bepalen van omzetpotentieel, verkoopdoelstellingen en -strategieën voor een bepaalde markt of account voor het komende seizoen, koppelen van acties aan de voorgestelde strategieën (inclusief het budgetteren en evalueren ervan).

studenten studiepakket marketinginformatiesystemen
Op basis van een grondige analyse in het bedrijf wordt de huidige ICT-situatie beschreven. De studenten brengen eveneens de informatiebehoeften die binnen de marketingafdeling aanwezig zijn, in kaart. Voortbouwend op de voorgestelde strategische keuze voor het bedrijf, stellen de studenten een plan op waarin met betrekking tot de huidige ICT-situatie een strategische keuze en tactische en operationele concretiseringen worden voorgesteld. Er worden aanbevelingen geformuleerd om de ICT ter ondersteuning van de marketingactiviteiten binnen het bedrijf aan te passen en te verbeteren.
Het laatste onderdeel van dit deel van het project bestaat uit het indienen van een getypt rapport in het Nederlands en een groepspresentatie in het Frans (zie ECTS-fiche Frans).Partim: Statistisch softwarepakket

alle studenten
 • data voorbereiden en inbrengen in statistisch pakket
 • data kunnen transformeren in functie van de te gebruiken analyse
 • basiskennis statistiek, toepassen in een statistisch pakketPartim: Marketinglexicon

alle studenten
Als onderdeel van deze integrale marketingoefening, heeft dit deel tot doel dat de studenten zowel bij deze opdracht als bij de daaropvolgende stage blijk zullen kunnen geven van een degelijke en actuele begrippenkennis en dit over alle marketing toepassingsgebieden. Verdere richtlijnen omtrent het studiemateriaal en de bevraging wordt bij de toelichting van het marketingproject gegeven."

Begincompetenties
De studenten moeten over een brede algemene kennis beschikken. Dit omvat natuurlijk marketing in al haar facetten, maar daarnaast ook kennis van bedrijfseconomische gebieden (bvb.: management, economie). De studenten moeten een basiskennis statistiek hebben voor het statistisch softwarepakket.

Eindcompetenties
 1. Uitgediepte marketingkennis om een onderneming te analyseren, te beoordelen en te adviseren
  Indicatoren:
  • kan alle mogelijke bronnen die marketinggegevens bevatten, effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
  • kan effectief en efficiënt de verzamelde informatie en documenten op hun juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan, knelpunten aanduiden en aanvullingen aanbrengen
  • kan data statistisch verwerken ,interpreteren en conclusies formuleren
  • kan een interne analyse doorvoeren
  • kan de aangeboden informatie begrijpen en distilleren in functie van de gestelde problemen: de opmaak en invulling van een SWOT-analyse
  • kan een marketingplan ontwikkelen: een externe, interne analyse, een SWOT analyse en strategische aanbevelingen formuleren
  • kan de strategische aanbevelingen in een tactisch plan omzetten (verkoop, communicatie, marketinginformatiesystemen)
  • weet hoe een marketingplan uit te voeren, te controleren en bij te sturen
  • kan alternatieve scenario’s formuleren
 2. Interpersoonlijke relaties - communiceren
  Indicatoren:
  • beheerst de nodige vakterminologie om op een eenduidige manier te adviseren naar professionals en kan de vakterminologie vertalen naar leken
  • kan advies geven aan klanten op marketinggebied, qua communicatieaanpak, salesaanpak, ICT-behoeften
 3. Interpersoonlijke relaties – deontologie en integriteit
  Indicatoren:
  • is in staat consistent deontologische normen behorend bij het beroep of de opdracht (er wordt gewerkt met bestaande bedrijven) na te leven
  • weet zorgvuldig om te gaan met persoonlijke en/of gevoelige informatie
  • is in staat belangenverstrengeling te voorkomen
 4. Interpersoonlijke relaties - teamworking
  Indicatoren:
  • zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken
  • weet optimaal gebruik te maken van kennis en expertise van anderen in het team
  • kan met teamleden duidelijke afspraken maken over de kwaliteit en de kwantiteit van het te leveren werk


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Aanbevolen lectuur:
Marketingstrategie; Frambach en Nijssen, Stenfert Kroese / Marketingplan, Logman,
Sales Management, Rustenberg e.a., Wolters Noordhoff
Marketing met ICT, Hummel, Academic Service
Communicatieplanner, W.J. Michels, Wolters Noordhoff,
Marketingcommunicatiestrategie ,J. Floor , F. Van Raaij, Stenfert Kroese
Statistisch softwarepakket met ondersteunend lesmateriaal
Interactieve website

Studiekosten
Kosten verbonden aan het uitvoeren van het marketingproject.

Studiebegeleiding
De groepen worden op vooraf afgesproken tijdstippen door de begeleidende lector op gesprek verwacht om de reeds verkregen informatie en de verdere planning te bespreken en te beoordelen.

Onderwijsvormen
Project met groepswerk
"Doe"-gericht werken: het in groep ontwikkelen van een marketingplan. Voor deze opdracht krijg je een briefing van een organisatie/opdrachtgever. Er worden per opdracht een aantal teams gevormd, die als concurrenten naast elkaar zullen werken. De studenten werken hun ideeën uit in een rapport en stellen het marketingplan voor en verdedigen het aan een jury, bestaande uit opdrachtgever en lectoren.

Zelfstudie: het marketinglexicon wordt aangeboden op de interactieve website.

Oefenen met statistisch softwarepakket

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 100%
        Periodegebonden evaluaties:
Tweede examenzittijd:
        individuele opdracht 100%

Examencontract
De student moet voor dit opleidingsonderdeel verplicht deelnemen aan de onderwijsactiviteiten. De student is verplicht om voor dit opleidingsonderdeel bijkomend een inschrijving met een creditcontract te nemen
Eerste examenzittijd:
        Zie diplomacontract - creditcontract
Tweede examenzittijd:
        Zie diplomacontract - creditcontract


OP-leden