CONSUMENTENPSYCHOLOGIE
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 75.0
Studiepunten [E] 3
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Regine DESMET
Referentie OCBMGM01A00017
 
Trefwoorden
Marketingstrategie en consumentenpsychologie , IWETO-code, s191 marktstudie, s260 psychologie

Doelstellingen
Kennis van de marketingbegrippen aanvullen en uitdiepen.
Basiskennis van de marketingstrategieën en consumentengedrag verwerven. Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan het verwerven van inzicht in verband met de waarneming en beoordeling van een product door de consument. Vervolgens bespreekt men de vergelijking met andere producten en de besluitvorming omtrent de aanschaf van een product. Deze kennis kunnen toepassen op praktijksituaties (cases) en op die manier inzicht krijgen in het marketinggebeuren van een organisatie.

Leerinhoud
Deel 1: Consumentengedrag op mesoniveau
 • Cultuur
Deel 2: Consumentengedrag op microniveau
 • Motivatie
 • Perceptie
 • Leren en betrokkenheid
 • Attitudes en emoties
 • Persoonlijkheid
 • Analyse van consumentengedrag


Begincompetenties
Opleidingsonderdeel management hebben gevolgd

Eindcompetenties
 1. Kenniscompetenties
  Indicatoren:
  • Weet wat cultuur, motivatie en behoeften, perceptie, leren en betrokkenheid, attitudes en emoties, persoonlijkheid en analyse van consumentengedrag en de hiermee verbonden concepten inhoudt
  • Heeft inzicht in de onderlinge relaties tussen deze concepten en moet inzicht hebben in de wijze waarop consumenten door deze factoren worden beïnvloed
  • Kent de belangrijkste leertheorieën
  • Kan verschillende soorten beslissingsprocessen onderkennen en kan eerder behandelde thema’s ermee in relatie brengen
  • Kent de belangrijkste mogelijkheden en beperkingen voor de marketeer om door middel van de marketingactiviteiten gebruik te maken van de verschillende concepten en de consument direct of indirect te beïnvloeden
  • Kan bepalen in hoeverre de verschillende concepten kansen dan wel bedreigingen vormen in een bepaalde marketingpraktijksituatie
 2. Algemene competenties
  2.1. Omgaan met informatie
  Indicatoren:
  • Kan de gevraagde informatie verzamelen
  • Herkent belangrijke informatie
  • Verwerkt gestructureerde informatie binnen een gegeven tijdsbestek
  • Verwerkt informatie volgens gegeven richtlijnen
  • Verwerkt informatie tot een samenhangend geheel
  • Legt verbanden tussen gegevens

  2.2. Omgaan met taken
  Indicatoren:
  • Laat betrokkenheid met de eigen taak zien
  • Komt gemaakte afspraken na
  • Handelt creatief en innovatief
  • Heeft een open geest ten aanzien van andere ideeën en meningen
  • Kan kritiek aanvaarden

  2.3. Interpersoonlijke relaties-teamworking
  Indicatoren:
  • Bevordert teamspirit door samenwerking en betrokkenheid van de teamleden te stimuleren
  • Zet zich in om samen met anderen doelen te bereiken
  • Vraagt door bij onduidelijkheden om de boodschap zo goed mogelijk te begrijpen


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek en bijkomende kopies

Studiekosten
Gangbare prijs handboek en bijkomende kopies tegen de prijs bepaald door de hogeschool + kosten voor deelname aan het studentencongres Stichting Marketing.

Studiebegeleiding
Individuele vragen en studieproblemen kunnen steeds bij de vaktitularis worden gemeld.

Onderwijsvormen
Hoorcolleges, leergesprek met verwijzing naar de actualiteit, groepswerk, werkcolleges, cases, gastspreker.

Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract
Eindevaluatie
 • 50% van de eindbeoordeling

Eerste examenzittijd
 • 30% permanente evaluatie en 70% schriftelijk examen

Tweede examenzittijd
 • 30% individuele opdracht en 70% schriftelijk examen

Examencontract
Eindevaluatie
 • 50% van de eindbeoordeling

Eerste examenzittijd
 • 30% individuele opdracht en 70% schriftelijk examen

Tweede examenzittijd
 • 30% individuele opdracht en 70% schriftelijk examenOP-leden