MARKTONDERZOEK
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 37.5
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Sarie VAN DER ELST
Referentie OCBMGM01A00016
 
Trefwoorden
Marktonderzoek, IWETO-code: s191 marktstudie

Doelstellingen
Dit opleidingsonderdeel beoogt de studenten vertrouwd te maken met de verschillende onderdelen waaruit een marktonderzoek kan bestaan. Het doel van marktonderzoek is op een effectieve en efficiënte wijze informatie verzamelen, verwerken en interpreteren. Op basis van de bekomen informatie worden binnen de verschillende marketingdomeinen beslissingen genomen. Het kennen en kunnen toepassen van marktonderzoek zal dan ook in de verdere opleiding terugkomen.

Leerinhoud
 • Basisbegrippen, voorwaarden en structuur van marktonderzoek
 • Desk research op basis van interne en externe bronnen
 • Field research: bepaling van de populatie, sampling frame, soorten steekproeven, steekproefgrootte, de onderzoeksmethodes, de registratie-instrumenten, controle op het veldwerk, gegevensvoorbereiding en gegevensverwerking


Begincompetenties
Basiskennis statistiek zoals verworven in het opleidingsonderdeel statistiek (zie eindcompetenties opleidingsonderdeel statistiek).

Eindcompetenties
 1. Kan op een efficiënte en effectieve manier informatie vergaren en behandelen met betrekking tot marktonderzoek.
  Indicatoren:
  • Kan de gepaste bronnen vinden, de relevante informatie selecteren en het essentiële eruit halen.
  • Kan de informatie verwerken volgens de gegeven richtlijnen en binnen een gegeven tijdsbestek
 2. Kan op een correcte wijze de vakterminologie met betrekking tot marktonderzoek hanteren
  Indicatoren:
  • Kan de vakterminologie uitleggen
  • Kan de geziene begrippen illustreren
  • kan de geziene begrippen toepassen
  • Kan de geziene begrippen herkennen
  • Kan de bijhorende berekeningen uitvoeren
 3. Kan voor een onderzoeksprobleem een onderzoeksopzet uitschrijven
  Indicatoren:
  • Kan de onderzoeksvraag exact definiëren
  • Kan de populatie omschrijven en het eventuele sampling frame bepalen
  • Kan de juiste steekproef en de juiste steekproefgrootte kiezen
  • Kan de gepaste onderzoeksmethode kiezen en concreet uitwerken
  • Kan de gepaste statistische verwerking uitvoeren


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek
Aanvullende kopieën (theorie en oefeningen)

Studiekosten
Handboek (marktprijs)
Kopieën tegen de prijs bepaald door de hogeschool.
Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten, bijwonen van gastsprekers,...

Studiebegeleiding
Er zijn verplichte en vrije consultaties op regelmatige basis. Daarenboven mogen de studenten een individuele consultatie vragen.

Onderwijsvormen
 • afwisselend gebruik van colleges met klassikale en zelfstandig op te lossen oefeningen en casussen
 • begeleid zelfstandig leren
 • zelfstandig groepswerk (met middelgrote groepen). Het groepswerk wordt geëvalueerd en geremedieerd bij tussentijdse besprekingen met de lector
 • vakoverschrijdende casus, gastspreker


Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract
 • Eerste examenzittijd: 40% permanente evaluatie en 60% schriftelijk open boek examen.
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk open boek examen.

Examencontract
 • Eerste examenzittijd: 100% schriftelijk open boek examen.
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk open boek examen.


OP-leden