BUSINESS-TO-BUSINESS & PERSOONLIJKE VERKOOP
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 25.0
Totale studietijd [D] 200.0
Studiepunten [E] 8
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Petra COUCK
Referentie OCBMGM01A00015
 
Trefwoorden
Business marketing, inkoopbeleid, koopgedrag, marketingmix in de business-to-business omgeving, IWETO-code S191 Marktstudie

Doelstellingen
Partim business-to-business (B2B)
De studenten moeten een duidelijk inzicht verwerven in de specifieke karakteristieken van marketing in een business-to-business-omgeving.
Ze moeten de industriële marktsegmentatie, "market targeting" en positionering kunnen toepassen en de instrumenten van de business-to-business marketing mix kunnen hanteren.
Zij moeten vertrouwd raken met de essentiële aspecten van het inkoopbeleid bij de klant -ondernemingen om te kunnen functioneren als relatiemanager in een bedrijf.

Partim persoonlijke verkoop
De studenten moeten inzicht en vaardigheden verwerven in de opbouw van een verkoopgesprek zowel in de functie van professionele verkoper als accountmanager.Leerinhoud
Partim business-to-business
 1. Unieke dimensies van industriële of business to business (B2B) marketing
 2. Aspecten van inkoopbeleid (o.a. “make or buy”, Kraljic matrix)
 3. Industrieel koopgedrag
 4. Marktsegmentatie, “market targeting” en positionering
 5. Productbeleid
 6. Distributiekanaalbeslissingen
 7. Communicatie
 8. Prijsbeleid
 9. Relatiemanagement


Partim persoonlijke verkoop
 1. Persoonlijkheidskenmerken van een verkoper
  • Professionele kennis
  • Professionele vaardigheden (verbaal en non-verbaal gedrag, assertiviteit, empathie,…)
 2. Klantentypologieën
 3. Verkoopmethoden en –structuur
 4. Inleiding tot verkooptechnieken
 5. Inleiding tot Accountmanagement


Begincompetenties
Basiskennis marketing

Eindcompetenties
Partim business-to-business

 1. Kan B2B marketingbeslissingen naar industriële afnemers (endusers, OEM’s of resellers) verklaren/voorbereiden/formuleren/adviseren/verantwoorden/implementeren vanuit een gefundeerd inzicht in de motivaties van inkopers en de noden van klant-organisaties.
  Indicatoren:
  • kan vakterminologie correct gebruiken
  • kan begrippen uit het vakgebied adequaat verklaren
  • kan informatie en instrumenten toepassen in nieuwe situaties (b.v. offertevergelijking)
 2. Algemene competenties: Persoonlijkheid – Persoonlijke ontwikkeling – leerbereidheid
  Indicatoren:
  • integreert nieuwe kennis in bestaande
  • past opgedane inzichten en kennis in de praktijk toe

Partim persoonlijke verkoop
 1. Kan de commerciële vaardigheden van een verkoper definiëren, illustreren en toepassen.
  Indicatoren:
  • kan het belang van persoonlijke verkoop formuleren en presenteren op een creatieve manier
  • kan de verschillende vormen van non-verbale communicatie interpreteren en toepassen in verschillende situaties
  • kan inschatten welk soort gedrag nodig is in welke verkoopsituatie
  • kan een aantal klantentypologieën weergeven en de impact ervan inschatten op het verkoopgesprek
  • heeft inzicht in de structuur van een verkoopgesprek en past die structuur ook toe in de praktijk
  • kan inschatten welke vragen gesteld moeten worden op welk moment in een verkoopgesprek
  • kan klantgericht argumenteren
  • kan op een klantvriendelijke manier een verkoopgesprek afsluiten
  • kan op een klantvriendelijke manier omgaan met bezwaren
 2. Algemeen bedrijfsgerichte vaardigheden en attitudes
  Indicatoren:
  • herkent en signaleert belangrijke informatie in een informatierijke omgeving
  • kan informatie op een aan het doelpubliek aangepaste wijze visueel weergeven
  • komt met vernieuwende ideeën die anderen aanspreken
  • respecteert deadlines bij het afwerken van taken
  • toont een grote inzet, toewijding en werkkracht
  • kan overtuigen: een goede indruk maken op anderen, ideeën door anderen doen aanvaarden en anderen aanzetten tot actie
  • vraagt door en geeft anderen de ruimte om zich uit te spreken
  • past opgedane inzichten en kennis direct in een gesprek toe


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Handboek en/of syllabus

Studiekosten
Handboek aan gangbare prijs.
Syllabus en kopieën tegen de prijs bepaald door de hogeschool.
Kosten verbonden aan lezingen en eventuele extra muros activiteiten.
Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten.

Studiebegeleiding
De studenten mogen een individuele consultatie aanvragen

Onderwijsvormen
Partim business-to-business

College met klassikale oefeningen, casussen, lezing, bedrijfsbezoeken

Partim persoonlijke verkoop

College met klassikale oefeningen, leergesprek, zelfstandig werk, rollenspel, lezing
Op elke fase in het verkoopgesprek kan een oefening gemaakt worden, eventueel op dokeos geplaatst.
De studenten lossen die zelfstandig op.
Als afsluiting van het geheel kan per 2 studenten een rollenspel worden voorbereid rond de verkoop van een bepaald product.
Het rollenspel wordt dan in de klas gespeeld (één student speelt de verkoper - één speelt de klant of men wisselt op een bepaald moment om).
Belangrijk is dat de oefening ter afsluiting de verkoop van een complex product (een product met een vrij lang koopproces) omvat.
De klant kan een particulier zijn maar ook een bedrijfsleider van bv. een KMO.

Evaluatievorm
Diploma- & creditcontract:
Business-to-business: 50%
        EERSTE EXAMENZITTIJD: 70% schriftelijk examen + 30% niet periode gebonden evaluaties
        TWEEDE EXAMENZITTIJD: 100% schriftelijk examen
Persoonlijk verkoop: 50%
        EERSTE EXAMENZITTIJD: 80% schriftelijk examen + 20% presentatie/paper
        TWEEDE EXAMENZITTIJD: 100% schriftelijk examen

Examencontract:
Business-to-business: 50%
        EERSTE EXAMENZITTIJD: 100% schriftelijk examen
        TWEEDE EXAMENZITTIJD: 100% schriftelijk examen
Persoonlijke verkoop: 50%
        EERSTE EXAMENZITTIJD: 80% schriftelijk examen + 20% individuele taak
        TWEEDE EXAMENZITTIJD: 100% schriftelijk examen

De niet geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10 op 20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over het partim(s) waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde, zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.

OP-leden