DISTRIBUTIE & DIENSTENMARKETING
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Petra COUCK
Referentie OCBMGM01A00014
 
Trefwoorden
Distributie en dienstenmarketing, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
Partim Distributie

Binnen de cursus "Distributie" is het de bedoeling dat de studenten een duidelijk beeld krijgen van de diverse retailvormen. Daarnaast moeten zij ook een duidelijke invulling kunnen geven van het distributiegebeuren binnen de marketingmix. Ons hierop baserend worden deze elementen ingepast in de verschillende stappen voor de formulering van een distributiestrategie.

Partim Dienstenmarketing

De studenten inzicht laten verwerven in de basiselementen van het marketingplanningsproces voor dienstverlenende organisaties.
Studenten laten in team bespreken hoe deze basiselementen concreet worden ingevuld in een door hen gekozen organisatie opererend op de Belgische markt.Leerinhoud
Partim Distributie

Invulcursus grotendeels afgestemd op het handboek “Management van het Distributiekanaal” en aangevuld met actuele vakgerelateerde leesteksten:

 1. Een horizontverkenning
 2. Alle kanaaldeelnemers groot en klein
 3. De distributie(r)evolutie
 4. De omgeving rond het distributiekanaal
 5. Verklarende theorieën van de distributie(r)evolutie
 6. De kanaalstrategie van de producent (met o. a. marktbereik en omzetaandeel)
 7. Investeringsbeslissingen (met o. a. Pay Back Period, NPV en IRR)
 8. Detailhandelsmarketing
 9. Relaties tussen de producent en de kleinhandelaar (met o. a. DPP en ECR)


Partim Dienstenmarketing

Deel 1: Verkenning van het vakgebied
 • Wat is dienstenmarketing?
 • De omgeving van de dienstverlener
 • Het dienstverleningsconcept en -proces

Deel 2: Strategische issues
 • Marketingstrategie en marketingplannen
 • Consumentengedrag
 • Kwaliteit en kwaliteitsperceptie
 • CRM
 • HRM
        Dit telkens toegespitst op de dienstensector


Deel 3: Marketingmix voor diensten
 • Product
 • Plaats
 • Prijs
 • Communicatie
 • Personeel

Deel 4: Non-profitmarketing

Begincompetenties
Basiskennis Management/Marketing

Eindcompetenties
Partim Distributie
 1. Distributiebeslissingen verklaren/voorbereiden/formuleren/adviseren/verantwoorden/ implementeren vanuit een gefundeerd inzicht in de motivaties van consumenten en de noden van producenten en kleinhandelaars.
  Indicatoren:
  • kan vakterminologie correct gebruiken
  • kan begrippen uit het vakgebied adequaat verklaren
  • kan informatie en instrumenten toepassen in nieuwe situaties (b.v. distributiekengetallen)
 2. Algemene competenties:
  Persoonlijkheid – Persoonlijke ontwikkeling – leerbereidheid
  Indicatoren:
  • integreert nieuwe kennis in bestaande
  • past opgedane inzichten en kennis in de praktijk toe

Partim Dienstenmarketing

Kerncompetenties:
 • Interpreteren, analyseren en evalueren van het dienstverleningsconcept en –proces.
 • Interpreteren, analyseren en evalueren van de marketingtools en –strategieën binnen een dienstverlenende organisatie
        Indicatoren:
 • kan vakterminologie correct gebruiken
 • begrippen uit het vakgebied adequaat verklaren en toepassen in nieuwe situaties
 • heeft kennis van de omgeving van de dienstverlener, het dienstverleningsconcept en –proces.
 • heeft kennis van de kwaliteit, HRM en CRM toepassingen in de dienstverlenende sector en kan dit toepassen op een dienstverlenende organisatie.

Algemene competenties
 1. Omgaan met informatie
  Indicatoren:
  • kan de gevraagde informatie verzamelen.
  • verwerkt gestructureerde belangrijke informatie binnen een gegeven tijdsbestek en volgens gegeven richtlijnen.
  • verifieert informatie en ontdekt mogelijke tekorten of fouten en verwerkt dit alles in een rapport.
  • legt verbanden tussen gegevens.
 2. Omgaan met taken
  Indicatoren:
  • laat betrokkenheid met de eigen taak zien.
  • komt gemaakte afspraken na.
  • handelt creatief en innovatie.
  • kan kritisch reflecteren.
 3. Teamworking
  Indicatoren:
  • kan in groepsverband opzoeken, selecteren, interpreteren en analyseren van informatie via on- en offline kanalen.
  • bevordert de teamspirit door samenwerking en betrokkenheid van de teamleden te stimuleren.
  • zet zich in om samen met anderen de vooropgestelde doelen te bereiken.


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus en/of handboek

Studiekosten
Syllabus tegen kopieprijs bepaald door de Hogeschool en/of handboek tegen marktprijs
Kosten verbonden aan bedrijfsbezoeken en lezingen (verplaatsingskosten, handouts,…)

Studiebegeleiding
Voor alle vragen kan de student bij de respectievelijke lectoren terecht
Lector coacht het groepswerk

Onderwijsvormen
Hoorcollege
Klassikale bespreking van praktijkcases en oefeningen
Zelfstandig groepswerk
Bedrijfsbezoeken

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM DISTRIBUTIE
        Niet-periodegebonden evaluaties: 12%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 48%
PARTIM DIENSTENMARKETING
        Niet-periodegebonden evaluaties: /
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 40%
Tweede examenzittijd:
PARTIM DISTRIBUTIE
        schriftelijk examen 60%
PARTIM DIENSTENMARKETING
        schriftelijk examen 40%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM DISTRIBUTIE
        individuele opdracht 12% + schriftelijk examen 48%
PARTIM DIENSTENMARKETING
        schriftelijk examen 40%
Tweede examenzittijd:
PARTIM DISTRIBUTIE
        schriftelijk examen 60%
PARTIM DIENSTENMARKETING
        schriftelijk examen 40%

De niet-geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10/20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over ieder partim waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde; zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.


OP-leden