MARKETINGCOMMUNICATIE
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Petra COUCK
Referentie OCBMGM01A00013
 
Trefwoorden
Marketingcommunicatie, IWETO-code: s191 - marktstudie

Doelstellingen
Op basis van de recente bevindingen van de marketingcommunicatie moeten de studenten in staat zijn alle bouwstenen van het marketingcommunicatieplan op een professionele manier te kunnen aanwenden , ze dienen ook gedetailleerd kennis hebben van en inzicht in het above, below & through the line medialandschap van vandaag.
Feiten en cijfers kunnen analyseren, interpreteren en implementeren, relaties detecteren en zinvolle verbanden kunnen leggen (IMC).
In staat zijn op basis van een briefing een coherent communicatieplan voor te stellen.
De plaats en functie van de marketingcommunicatie zien binnen het referentiekader van de marketing alsook als resultante van de overall strategie van de organisatie.

Leerinhoud
Marketingcommunicatie
 • situering (belang van een sterk merk/product & communicatie, prijs & communicatie, distributie & communicatie)
 • het proces
 • de mix/media overzicht
 • het plan (doelgroep/doelstellingen/strategie/budget)
 • de implementatie
Mixinstrumenten
Trends & Research / Juridische & Deontologische aspecten
 • advertising (Cim/glossarium van de media/beroepsfederaties/awards)
 • PR
 • sponsoring & events
 • sales Promotion
 • DM
 • beurzen
Media
Trends & Research / Juridische & Deontologische aspecten
 • TV
 • bioscoop
 • radio
 • kranten & HAH
 • tijdschriften
 • internet & nieuwe media
 • POS/outdoor
 • affichage


Begincompetenties
Noties hebben van algemene marketing

Eindcompetenties
 1. Kan een bestaande reclamecampagne analyseren, interpreteren en kritisch evalueren
  Indicatoren:
  • Kan communicatie kaderen binnen de marketing & overall strategie van de onderneming
  • Heeft kennis van het belang van een sterk merkimago in een communicatiecampagne
  • Heeft kennis van de communicatieve value van de andere marketingmixinstrumenten
  • Heeft kennis van de marketingcommunicatiemix van een onderneming / de IMC
  • Heeft kennis van de onderdelen van een strategisch marketingcommunicatieplan
  • Heeft kennis van een aantal fasemodellen van communicatiewerking, scanning/focussing & FCBmatrix
  • Heeft kennis van doelgroepen & begrijpt segmentatie op basis van variabelen op 3 niveaus
  • Heeft kennis van DMU en de relevantie naar campagnestrategie/implementatie toe
  • Heeft kennis van diverse types doelstellingen, selectie van de juiste doelstellingen & meetbaarheid
  • Heeft kennis van diverse types strategie & de relatie strategie-product-/merklevenscyclus
  • Heeft kennis van de creatieve ontwikkeling van een campagne
  • Heeft kennis van het communicatiebudget, de diverse beïnvloedende factoren & de budgetteringsmethoden
 2. Heeft grondige kennis van en inzicht in het above, below en through-the-line medialandschap van vandaag
  Indicatoren:
  • Beheerst en begrijpt de vakterminologie
  • Heeft kennis van het CIM & kan CIM-cijfers interpreteren en als segmentatievariabelen hanteren
  • Heeft kennis van het bureaulandschap, agentschappen en mediacentrales
  • Heeft kennis van de vakliteratuur, beroepsverenigingen, organisaties & awards
  • Heeft kennis van trends & evoluties, jurisdictie & deontologie
  • Heeft grondige kennis van mix & media, sterktes en zwaktes per medium & IMC gerelateerd aan de campagnedoelstellingen
 3. Kan op basis van een briefing van een organisatie/agentschap een coherent communicatieplan uitwerken
  Indicatoren:
  • Kan een briefing analyseren & interpreteren
  • Kan relaties detecteren, zinvolle verbanden leggen, synthetiseren & op basis daarvan een efficiënt creatief campagnevoorstel formuleren
  • Kan het campagneconcept/budget gedetailleerd verantwoorden in termen van campagnedoelstellingen zoals geformuleerd in de briefing
 4. Algemeen bedrijfsgerichte vaardigheden en attitudes
  Indicatoren:
  • integreren en toepassen van de hierboven vermelde kenniscompetenties
  • kan zelfstandig – individueel en in groepsverband – opzoeken, selecteren, interpreteren, analyseren en synthetiseren van informatie via on- en offline kanalen
  • kan planmatig en nauwkeurig werken
  • kan kritisch reflecteren en linkt creativiteit aan efficiëntie
  • kan boeiend en professioneel presenteren op basis van bevattelijke formuleringen, coherente redeneringen en verzorgd taalgebruik
  • heeft inzicht, empathie, overtuigingskracht en sociale intelligentie in relatie tot bedrijfsmensen en collega’s


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
 • Handboek: "Marketingcommunicatiestrategie", K. Floor en Van Raaij, ISBN 90207 28571
 • Aparte units (kopieën, offline/online)
 • Materiaal ter beschikking in mediatheek: vakliteratuur (Media en Marketing, PUB, kranten, tijdschriften, internet,…)


Studiekosten
 • Handboek: "Marketingcommunicatiestrategie", K. Floor en Van Raaij
 • Kopieën aan de gangbare prijs
 • Kosten verbonden aan bedrijfsbezoeken en lezingen (verplaatsingskosten, handouts,…)
 • Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten


Studiebegeleiding
 • Coaching praktijkopdrachten op basis van gedetailleerde briefing met per opdracht duidelijke vermelding van leerdoelen, timing en planning, methodologie, evaluatievormen.
 • Integratie van feedbackmomenten (sterkte/zwakte analyse) in alle praktijkopdrachten, individueel en/of per groep met formulering van verbeterpunten en remediëring.


Onderwijsvormen
College, leergesprek, case studies, geprogrammeerde instructie (explicitering praktijkopdrachten), groepswerk, debat, lezingen en gastcolleges, bedrijfsbezoeken, vakoverschrijdende praktijkopdrachten, zelfstandig werk, Begeleid Zelfstandig Leren

Evaluatievorm
Diplomacontract - Creditcontract
 • Eerste examenzittijd: 50% permanente evaluatie en 50% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen

Examencontract
 • Eerste examenzittijd: 30% individuele opdracht en 70% schriftelijk examen
 • Tweede examenzittijd: 100% schriftelijk examen


OP-leden