MARKETINGSTRATEGIE EN PRIJSBELEID
 
Wordt gegeven in professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement, voor Prof.Bach.Bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: Marketing
Hoorcollege [A] 50.0
Werkcollege [B] 12.5
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 175.0
Studiepunten [E] 7
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands
Titularis Regine DESMET
Referentie OCBMGM01A00012
 
Trefwoorden
Marketingstrategie, prijsbeleid, IWETO-code: s191 - marktstudie, IWETO-code: s190 - bedrijfsbeleid

Doelstellingen
Partim Marketingstrategie

Op basis van een strategische analyse wordt inzicht verkregen in de interne en externe omgeving van de onderneming. Vervolgens worden strategische alternatieven geëvalueerd en geïmplementeerd. Het is de bedoeling dat de studenten voldoende kennis en inzicht verwerven in de materie van marketingstrategie om in het derde jaar een volledig strategisch marketingplan te kunnen opstellen.

Partim Prijsbeleid

Inzicht hebben in de verschillende aspecten die bepalend zijn voor een winstgevende prijszetting (zie leerinhoud), ze kunnen toepassen en kritisch beoordelen.
Beheersen van beroepsgerichte competenties: in teamverband werken, communicatieve vaardigheden, sociale vaardigheden (zin voor samenwerking, teamgeest), kritische ingesteldheid.
Beheersen van generieke competenties: oplossingsgericht kunnen werken, zelfstandig kunnen leren, attitude van nauwkeurigheid bezitten.

Leerinhoud
Partim Marketingstrategie
 • Inleiding
 • Externe analyse
 • Interne analyse
 • SWOT analyse
 • Strategische issues definiëren
 • Strategieformulering
 • Implementatie & controle
Partim Prijsbeleid
 • Tactisch prijszetting, prijsstrategie en prijspolitiek
 • Waardecreatie
 • Prijsstructuur
 • Prijs- en waardecommunicatie
 • Prijsniveau
 • Rol van de kosten in prijszetting
 • Breakeven omzetwijziging
 • Concurrentie en consument
 • Prijsbeleid en levenscyclus


Begincompetenties
Basiskennis van marketing (marketingmix) en strategisch marketing (waaronder segmentatie en positionering).
Basisbegrippen van boekhouden, organisatiestructuur, economie en marketing kunnen toepassen. In staat zijn een Engelstalige tekst te begrijpen.

Eindcompetenties
Partim Marketingstrategie
 1. Kan de betrokken partijen binnen de marketingomgeving in kaart brengen.
  Indicatoren:
  • kan de afnemers beschrijven en analyseren
  • kan de concurrenten beschrijven en analyseren
  • kan de tussenhandel beschrijven en analyseren
  • kan de meso- en macro-omgeving beschrijven en analyseren
  • kan de strategie preciseren en implementeren
 2. Kan alternatieven formuleren, afwegen en implementeren.
  Indicatoren:
  • kan vanuit een concrete omgevingsanalyse marketingdoelstellingen formuleren en toepassen
  • kan een passende strategie aan de marketingdoelstellingen koppelen
  • kan voor een gekozen marketingstrategie invulling geven aan de hand van de marketingmix
 3. Gaat op een professionele manier met informatie om.
  Indicatoren:
  • kan informatie efficiënt en effectief opsporen, inventariseren en verzamelen
  • geeft aan welke informatie vereist is om zicht te krijgen op een strategisch probleem
  • slaagt erin om uit documentatie de relevante informatie te halen en distilleert het essentiële eruit
  • kan de verzamelde informatie behandelen met het oog op een strategische analyse
  • kan informatie op een aan een doelpubliek aangepaste wijze rapporteren
Partim Prijsbeleid
 1. Kan op een correcte wijze de vakterminologie i.v.m. prijsbeleid hanteren
  Indicatoren:
  • Slaagt erin de vakterminologie uit te leggen
  • Kan de geziene begrippen illustreren
  • Kan de geziene begrippen toepassen
  • Kan de geziene begrippen herkennen
  • Kan de bijhorende berekeningen uitvoeren
 2. Kan een gekozen prijsstrategie analyseren, verklaren en verbeteren
  Indicatoren:
  • Kan de beïnvloedende factoren beschrijven en analyseren
  • Kan de passende strategieën formuleren


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Partim Marketingstrategie
Handboek

Partim Prijsbeleid
Handboek

Cases en businessgame: sullabus en/of kopieën

Studiekosten
Handboeken tegen marktprijs.
Syllabus en deelname business game Top Team +/- 19,00 euro
Kopieën tegen de prijs bepaald door de Hogeschool.
Kosten verbonden aan het uitvoeren van de opdrachten en eventuele extra-muros activiteiten of lezingen.

Studiebegeleiding
Gebeurt voornamelijk tijdens de begeleiding van groepswerk, het business game en de cases, en op vraag van de studenten.
Voor prijsbeleid kan de student terecht bij de vaklector voor individuele studieproblemen.

Onderwijsvormen
 • Leergesprek met verwijzing naar de actualiteit.
 • Hoorcolleges
 • Cases
 • Business game
 • Groepswerk
 • Eventueel gastspreker
 • Vakoverschrijdende samenwerking


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM MARKETINGSTRATEGIE
        Niet-periodegebonden evaluaties: 24% (50% business game + 50% externe analyse)
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 36%
PARTIM PRIJSBELEID
        Niet-periodegebonden evaluaties: 8%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 32%
Tweede examenzittijd:
PARTIM MARKETINGSTRATEGIE
        schriftelijk examen 60%
PARTIM PRIJSBELEID
        schriftelijk examen 40%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
PARTIM MARKETINGSTRATEGIE
        individuele opdracht 24% + schriftelijk examen 36%
PARTIM PRIJSBELEID
        individuele opdracht 8% + schriftelijk examen 32%
Tweede examenzittijd:
PARTIM MARKETINGSTRATEGIE
        schriftelijk examen 60%
PARTIM PRIJSBELEID
        schriftelijk examen 40%

De niet-geslaagde student die in de eerste examenzittijd minstens 10/20 haalde voor 1 van de partims, is niet verplicht over dit partim opnieuw examen af te leggen in de tweede examenzittijd van hetzelfde academiejaar. Hij dient echter wel examen af te leggen over ieder partim waarvoor hij minder dan 10 op 20 haalde; zoniet krijgt hij de vermelding afwezig voor het hele opleidingsonderdeel.
Een partimcijfer wordt niet overgedragen naar een volgend academiejaar.


OP-leden