DUITS III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: logistiek management
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Duits en Nederlands
Titularis Peter RAEMDONCK
Referentie OCBMGL03K00001
 
Trefwoorden
Duits, IWETO-code h530: duitse taal -en letterkunde

Doelstellingen
In de loop van het derde studiejaar van de optie 'Logistiek' moeten de studenten zich vlot kunnen uitdrukken, zowel schriftelijk als mondeling.Naast een parate kennis van de dagelijkse omgangstaal moeten zij de algemene terminologie van het goederenvervoer kennen en zelfstandig vakliteratuur kunnen doornemen.

Leerinhoud
Duits voor expediteurs (thematische structuur)
- Landen, hoofdsteden, talen en inwoners
- De Europese Unie
- De Duitstalige landen
- Het goederenvervoer
- Het wegvervoer
- Het spoorwegvervoer
- De zeevaart, de binnenvaart
- Het luchtvervoer
- Het gecombineerd vervoer
- De verpakking
- Transportbeurzen
Een lijst met begrippen i.v.m. het goederenvervoer wordt voor zelfstudie ter beschikking gesteld.

Begincompetenties
De student heeft het kennisniveau van het tweede jaar bereikt.


Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: uitgediepte kennis van de Duitse taal die volstaat om in de wereld van de logistiek doelmatig te functioneren
        Indicatoren:
                - beheerst op gebruiksniveau de grammatica van het Duits. (alle verbuigbare woorden, alle vormen van het werkwoord)
                - beheerst een basiswoordenschat voor alledaags gebruik en heeft dat uitgediept met vaktermen uit de logistieke sector
                - leest vakteksten en vat ze samen

Algemene competentie 1: interpersoonlijke relaties
        Indicatoren:
                - spreekt en schrijft een Duits dat door een Muttersprachler verstaan zou worden
                - past zich aan aan de situatie door een geschikt taalregister te kiezen. (algemeen Duits, gebruik van vaktaal in beroepsgerichte situaties)

Algemene competentie 2: op efficiënte wijze omgaan met informatie
        Indicatoren:
                - kan informatie op professionele wijze presenteren in brieven, korte geschreven rapporten en faxberichten
                - kan informatie efficiënt verwerken (selecteren, samenvatten, verbanden leggen, hoofdzaken onderscheiden)
                - gaat kritisch om met informatie: hij kan bronnen en teksten beoordelen op betrouwbaarheid en relevantie en kan hierover zijn opinie duidelijk formuleren
                - kan een argumentatie opbouwen en uitwerken
                - gaat op gepaste wijze om met bronnen (citaten, bronverwijzing), kan bronnen opsporen, inventariseren en verzamelenLeermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Door de lector samengesteld lesmateriaal.


Studiekosten
Syllabus/kopieën tegen gangbare kostprijs.


Studiebegeleiding
Begeleide zelfstudie.


Onderwijsvormen
De lessen bestaan vooral uit leergesprekken en oefeningen.
Er wordt gestreefd naar een intensieve interactie tussen lector en studenten.
Zelfstandig werk wordt aangemoedigd.


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties:
        Periodegebonden evaluaties:schriftelijk examen 80% + mondeling examen 20%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 80% + mondeling examen 20%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        schriftelijk examen 80% + mondeling examen 20%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 80% + mondeling examen 20%


OP-leden