BEROEPSGERICHTE TAALTRAINING: ENGELS III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: logistiek management
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Engels en Nederlands
Titularis Sandra SUY
Referentie OCBMGL03A00007
 
Trefwoorden
Engels, IWETO-code h570 engelse taal -en letterkkunde

Doelstellingen
De student moet aan het eind van de opleiding de Engelse omgangstaal en de vakterminologie van de internationale handel en het goederentransport voldoende beheersen om zich vlot en zo correct mogelijk te kunnen uitdrukken in gesprekken met klanten en andere personen betrokken bij het expeditiegebeuren. Hij moet in staat zijn informatie te verstekken en op een efficiënte manier problemen te behandelen. Deze mondelinge taalvaardigheid geldt zowel voor persoonlijk contact als voor telefonische communicatie.
Verder moet de student ook de terminologie van Engelstalige vervoers-, douane -en verzekeringsdocumenten begrijpen om die documenten accuraat te kunnen invullen. Tot de beoogde schriftelijke taalvaardigheid behoren ook het schrijven en vertalen van vakgerichte brieven en faxberichten.

Leerinhoud
· Engelse omgangstaal
· Vakterminologie van de internationale handel en betaling
· Vakterminologie van het internationale transport en de logistiek, met inbegrip van de douaneverrichtingen
· Vakterminologie van zeeverzekering en verzekering van goederentransport
· Gesprekken met klanten ivm internationale transacties en transport
· Gesprekken met leveranciers en andere zakenrelaties
· Telefoongesprekken: inwinnen en verstrekken van informatie over dienstregelingen, tarieven, verzekering, vervoer- en douanedocumenten; behandelen van problemen: vertraging bij verzending of levering, problemen met documenten, enz.
· Schriftelijke communicatie: het opstellen van korte brieven en faxberichten, inz. i.v.m. schade aan goederen. Invullen van enkele belangrijke documenten: B/L, AWB en CMR- vrachtbrief


Begincompetenties
Voldoende grammaticale correctheid voor vlotte communicatie.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: beheersing van de Engelse taal op het niveau van de beginnende beroepsbeoefenaar in de internationale handelscontext en logistieke wereld
        Indicatoren:
                - beheerst de grammatica van het Engels voldoende om zonder communicatiehinderende fouten te gebruiken in een professionele context (verbuigingen, tenses, irregular verbs, gebruik van adjectief en adverbium, bouw van de enkelvoudige en samengestelde zin).
                - beheerst de uitspraak van het Engels voldoende om in een Engelstalige professionele context te kunnen functioneren
                - kan voldoende foutloos spellen, zonder communicatiehinderende fouten
                - begrijpt standaard gesproken en geschreven Engels in een brede reeks omstandigheden, en kan er gepast op reageren
                - kent een ruim basisvocabularium voor dagelijks gebruik in een professionele context en gebruikt dit zodanig dat communicatie vlot verloopt
                - beschikt over een breed en actief professioneel vocabularium dat afdoende is voor de beginnende beroepsbeoefenaar in een internationale context

Algemene competentie 1: op efficiënte wijze omgaan met informatie
        Indicatoren:
                - kan informatie op professionele wijze presenteren in brieven, korte geschreven rapporten en faxberichten
                - kan informatie efficiënt verwerken (selecteren, samenvatten, verbanden leggen, hoofdzaken onderscheiden)
                - gaat kritisch om met informatie: hij kan bronnen en teksten beoordelen op betrouwbaarheid en relevantie en kan hierover zijn opinie duidelijk formuleren
                - kan een argumentatie opbouwen en uitwerken
                - gaat op gepaste wijze om met bronnen (citaten, bronverwijzing), kan bronnen opsporen, inventariseren en verzamelen

Algemene competentie 2: communicatievaardigheid
        Indicatoren:
                - kan informatie, ideeën, problemen en oplossingen communiceren, zowel aan specialisten als aan leken in het Engels
                - kan onderhandelen in het Engels
                - kan vlot doordeweekse zakelijke telefoongesprekken voeren (over transacties, prijzen, klachten, …)
                - kan klanten informeren en adviseren over transport en logistiek, en komt hierbij competent, professioneel en zelfzeker over en met voldoende commercieel inzicht
                - heeft een open attitude tegenover communiceren, is communicatiebereid en luisterbereid
                - is communicatief naar klanten, leveranciers en medewerkers
                - heeft een open attitude tegenover communiceren, en is communicatiebereid


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus opgesteld door vaklector.


Studiekosten
Tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de Hogeschool (ong. 250 blz.)


Studiebegeleiding
Voortdurende beoordeling van de progressie van de studenten en remediëring van eventuele problemen.


Onderwijsvormen
- Leergesprek : De specifieke expeditieterminologie wordt aangeboden in bondige teksten en authentieke documenten, waarbij de studenten de inhoud van de begrippen zo duidelijk mogelijk met eigen woorden moeten trachten te verklaren.

- Begeleid zelfstandig leren : De vertrouwdheid met de termen die de studenten productief moeten kunnen hanteren wordt geconsolideerd door functionele conversaties en telefoongesprekken d.m.v. "pair work". De lector komt enkel tussen wanneer een probleem gesignaleerd wordt. Het opstellen van brieven en faxberichten wordt in de klas toegelicht en een aantal oefeningen worden onder begeleiding van de lector uitgewerkt. De studenten dienen ook individuele opdrachten af te leveren.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 20%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 80%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 20% + schriftelijk examen 80%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden