BEROEPSGERICHTE TAALTRAINING: FRANS III
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: logistiek management
Hoorcollege [A] 0.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Frans en Nederlands
Titularis Johan TRYPSTEEN
Referentie OCBMGL03A00006
 
Trefwoorden
Frans, IWETO-code h460

Doelstellingen
Teksten en artikels i.v.m. het beroepenveld kunnen analyseren en de inhoud ervan kunnen weergeven. Zich zowel mondeling als schriftelijk correct professioneel kunnen uitdrukken in beroepssituaties en bij het zoeken naar werk. Algemeen economische en vakgerichte woordenschat actief kunnen toepassen en integreren. Creatief kunnen analyseren, synthetiseren en kritisch beoordelen. Vakoverschrijdend leren werken en de kennis van de taal toepassen op de inhoud van de specifieke transportvakken. In groep leren werken. Synthese kunnen maken en begeleid zelfstandig leren.

Leerinhoud
- studie van authentieke teksten ivm expeditie, distributie, logistiek en transport en woordenschat rond beroepsgebonden thema’s
- grammaticale structuren worden occasioneel herhaald en aangevuld waar nodig
- schriftelijke communicatie : sollicitatie (motivatie, brief en CV), rapportering, zakelijke correspondentie (klachtenbrieven, antwoorden op klachten, … ook via e-mail)
- mondelinge communicatie : presentatie van een actueel onderwerp, gesprekken in bedrijfsgebonden situaties (telefoneren, dialogeren, rollenspellen), beschrijvingen (bvb grafieken), solliciteren, …
- uitgebreid lexicon van transporttermen


Begincompetenties
Beheersing kennis en vaardigheden eerste en tweede jaar.


Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: gevorderde kennis en vaardigheden van zowel het algemene Frans, als het zakelijke Frans als het beroepsgericht Frans
        Indicatoren:
                - begrijpt vakliteratuur in het Frans
                - kent de terminologie mbt tot zijn vakgebied (logistiek, transport, distributie, expeditie, nationale en internationale handel) en kan die zowel schriftelijk als mondeling correct aanwenden
                - is in staat zakelijk te corresponderen in een correct Frans taalgebruik en met de structuren die eigen zijn aan die vreemde taal
                - kan de nodige vaardigheden aan de dag leggen om mondeling over zijn vakgebied te communiceren in foutloos Frans en met de aangepaste terminologie in de juiste context
                - kan in correct Frans een presentatie houden over een actueel probleem mbt zijn specialiteit

Algemene competentie 1: omgaan met informatie
        Indicatoren:
                - is in staat om de juiste informatie in het Frans rond een welbepaald thema te vinden en te selecteren met daarbij een kritische ingesteldheid tegenover bronnen (naslagwerken, tijdschriften, internet…)
                - kan bij informatie in het Frans over zijn vakgebied de hoofdzaken van de bijzaken onderscheiden en dus syntheses en rapporten maken
                - is in staat informatie in het Frans te verwerken volgens de richtlijnen
                - kan zowel schriftelijk als mondeling informatie doorspelen naar andere personen : klanten, collega’s, expediteurs, transporteurs, …. derden
                - slaagt erin contacten te leggen met beroepsfederaties, officiële instellingen, opleidingscentra… en bij hen informatie in te winnen
                - blijft op de hoogte van de laatste evoluties binnen zijn vakdomein

Algemene competentie 2: omgaan met taken
        Indicatoren:
                - kan zelfstandig zijn werk plannen en correct en systematisch uitvoeren
                - respecteert deadlines
                - maakt efficiënt gebruikt van de begeleiding (bvb via Dokeos)
                - investeert tijd en energie om een goed werk neer te zetten

Algemene competentie 3: interpersoonlijke relaties ; kan op een correcte, duidelijke, gepaste en aantrekkelijke manier zowel mondeling als schriftelijk communicatie voeren in het Frans
        Indicatoren:
                - mondelinge communicatie : gegevens, ideeën en meningen mondeling correct overbrengen, op een gestructureerde manier, al dan niet ondersteund door aangepaste non-verbale communicatie
                - chriftelijke communicatie : gegevens, ideeën en meningen schriftelijk correct overbrengen met de juiste structuur en terminologie, en zonder taalfouten
                - kan een publiek overtuigen door het aanwenden van de juiste communicatiestijl bvb begrijpbare taal, voorbeelden, correct beantwoorden van vragen en door het effectief gebruik van hulpmiddelen (powerpoint bvb) en non-verbale communicatie
                - geeft blijk van te kunnen omgaan met kritiek en trekt er lessen uit
                - is een teamplayer en gaat de problemen die inherent zijn aan teamwerk niet uit de weg


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus.

Studiekosten
Tegen de gangbare prijs bepaald door de Hogeschool.

Studiebegeleiding
Afspraak met lector via e-mail.

Onderwijsvormen
Hoor -en werkcolleges via vraag en antwoord, skimmen en scannen, vertalingen, dialogen, individueel werk en groepswerk.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 40%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 60% + mondeling examen 40%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 40% + schriftelijk examen 60%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 60% + mondeling examen 40%


OP-leden