TRANSPORTVERZEKERING
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: logistiek management
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 0.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 12.5
Totale studietijd [D] 125.0
Studiepunten [E] 5
Niveau uitdiepend
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Carole VAN SINAY
Referentie OCBMGL03A00004
 
Trefwoorden
Transportverzekering, IWETO-code: s137 verzekeringsrecht

Doelstellingen
Na de studie van de verzekering van het vervoer moet je kunnen inspelen op de behoefte van de ondernemingen tot dekking van de risico's die goederen bij transport voor eigen rekening oplopen en tot dekking van de contractuele aansprakelijkheid bij vervoer voor andermans rekening.

Leerinhoud
1. Algemene inleiding verzekeringen
2. Analyse van de zeewet en de polis van Antwerpen
3. Analyse van de CMR-conventie en de CMR-polis
4. Zaakschade- en aansprakelijkheidsverzekering: toepassingen en cases in transport
5. Organisatie en werking van de transportsector op nationaal en internationaal vlak.


Begincompetenties
Geen specifieke voorkennis vereist.


Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: kennis van de maritieme transportverzekeringen
        Indicatoren:
                - kennis van wetgeving en reglementeringen m.b.t. het maritiem transport
                - kennis van zeecascoverzekering
                - kennis van binnenscheepvaartverzekeringen
                - kennis van transportverzekeringsmarkt en zijn tussenpersonen
                - kennis van schaderegelingtechnieken

Kerncompetentie 2: kennis van de verzekering van het wegtransport
        Indicatoren:
                - kennis van wetgeving en reglementeringen m.b.t. het wegtransport
                - kennis van vervoer voor eigen rekening en vervoer voor rekening van derden
                - kennis van transportverzekeringsmarkt en zijn tussenpersonen
                - Kennis van schaderegelingtechnieken

Algemene competenties: kan oplossingsgericht denken
        Indicatoren:
                - kan voor complexe transportsituaties oplossingen uitwerken
                - weet nieuwe scenario’s te bedenken wanneer de omstandigheden wijzigen
                - zoekt informatie binnen een duidelijk gedefinieerd kader m.b.t. cases


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus.

Studiekosten
Prijs per kopie die op de Hogeschool gebruikelijk is.


Studiebegeleiding
Individuele problemen kunnen steeds besproken worden.


Onderwijsvormen
Op basis van praktijkgevallen wordt de theorie aangebracht.


Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 30% + schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden