VERZENDINGEN II
 
Wordt gegeven in 3de jaar professionele Bachelor in het bedrijfsmanagement - afstudeerrichting: logistiek management
Hoorcollege [A] 25.0
Werkcollege [B] 25.0
Begel. zelfst./extern werk [C] 0.0
Totale studietijd [D] 150.0
Studiepunten [E] 6
Niveau gespecialiseerd
Creditcontract? toegankelijk
Examencontract?
Onderwijstaal Nederlands of volgens afspraak
Titularis Sarie VAN DER ELST
Referentie OCBMGL03A00003
 
Trefwoorden
Verzendingen zeevaart en binnenvaart, IWETO-codes: t003-transporttechnologie, t300-technologie-van-de-scheepvaart, s151-zeevaartrecht, s136-transportrecht

Doelstellingen
Het vervoer en doen vervoeren van goederen krijgt een steeds belangrijker plaats in de moderne samenleving en de globale wereld. Ook in het nationaal en internationaal transport en in de distributiesector speelt transport een belangrijke rol. In dit opleidingsonderdeel komen de vervoermodi: zee- en binnenvaart aan bod. Tevens wordt stilgestaan bij Short Sea Shipping. Vanwege de grote concurrentie wordt voortdurend de vraag gesteld in hoeverre de bestaande en gebruikte methoden nog effectiever en kostenvriendelijker gemaakt kunnen worden. Hiervoor is een brede, praktisch georiënteerde en tevens theoretische vakkennis nodig bij een toekomstige beroepsuitoefening. De studenten moeten op een efficiënte manier informatie hieromtrent analyseren en tegelijkertijd zich de attitude tot continue leren toe-eigenen door bvb. het opzoeken van artikels en informatie op het internet ter illustratie van de leerstof.

Leerinhoud
Module zeevaart
- Begripsomschrijving, kenmerken en betekenis
- Scheepstechnologie
- Analyse van dienstverleningen in een maritieme haven
- Overslag en opslaginstrumentarium in een maritieme haven
- Incoterms en vrachtprijsberekening
- Het vervoer van gevaarlijke goederen over zee
- Transportdocumenten
- Short Sea Shipping
- Capita selecta/Actualiteit

Module binnenvaart
- Binnenvaartbeleid
- Waterwegennetwerk
- Het schip
- Organisatie van de binnenscheepvaart
- Vervoerdocumenten
- Actualiteit


Begincompetenties
Eindcompetenties Verzendingen I bereikt.

Eindcompetenties
Kerncompetentie 1: uitgediepte kennis van de watergebonden transportmodi
        Indicatoren:
                - kan zich uitspreken over de organisatie van het watergebonden vervoer
                - heeft kennis van de vakterminologie
                - kan de snel evoluerende wetgeving van het watergebonden vervoer volgen en op juistheid, volledigheid en actualiteit nagaan
                - kan het vervoerdocument en het stroomschema van de aanverwante documenten interpreteren
                - kan vrachtprijsberekeningen in de praktijk brengen
                - kan de transportgebonden actualiteit opvolgen

Algemene competentie 1: Omgaan met beroepsrelevante informatie
        Indicatoren:
                - kan relevante informatie verwerven en verwerken
                - kan de maritieme realiteit via de valkliteratuur volgen
                - kan alle mogelijke bronnen die maritieme gegevens bevatten effectief en efficiënt opsporen, inventariseren en verzamelen
                - kan contacten leggen met diverse beroepsfederaties, instellingen en alle overige betrokken partijen
                - kan beroepsgerichte gegevens verzamelen, registreren en klasseren

Algemene competentie 2: aanpakken van taken op een professionele manier
        Indicatoren:
                - kan de evolutie in het vakgebied en bedrijfstakken waarin men actief is opvolgen
                - kan het watergebonden vervoer plannen, operationeel en commercieel afwikkelen
                - kan de maritieme stromen coördineren en organiseren
                - voert taken accuraat en nauwkeurig uit

Algemene competentie 3: communiceren binnen een netwerk van professionele relaties
        Indicatoren:
                - werkt resultaat- en oplossinggericht kan klantgericht werken
                - denkt praktijk georiënteerd


Leermaterialen
::Voor meer informatie, klik hier::
Syllabus opgesteld door vaklectoren.
Vakliteratuur.

Studiekosten
Tegen de gangbare kopieprijs bepaald door de Hogeschool.
Geraamd aantal pagina's: 400 (syllabus + oefeningen + artikels).

Studiebegeleiding
De titularis is beschikbaar voor vragen tijdens de lesweken (persoonlijk of via e-mail)

Onderwijsvormen
Om de ontwikkelde doelstellingen te kunnen realiseren wordt er gewerkt met een interactief onderwijsleergesprek, waar nodig wordt gedoceerd, groepswerk wordt gestimuleerd en individuele oefeningen worden aangeboden die aansluiten bij de leerstof. Via cases, video's en vervoerdocumenten worden de studenten met de bedrijfspraktijk geconfronteerd. Gastsprekers worden uitgenodigd.Oefenprogramma's aan de hand van het leerplatform Dokeos.

Evaluatievorm
Diplomacontract - creditcontract
Eerste examenzittijd:
        Niet-periodegebonden evaluaties: 30%
        Periodegebonden evaluaties: schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%

Examencontract
Eerste examenzittijd:
        individuele opdracht 30% + schriftelijk examen 70%
Tweede examenzittijd:
        schriftelijk examen 100%


OP-leden